nieuws

Blunder gemeente: tot een jaar vertraging voor Wielewaal

Projectontwikkeling

Projectontwikkelaar BPD en woningcorporatie Woonstad Rotterdam lopen een half jaar vertraging op bij ontwikkeling van nieuwe woningen op Rotterdam-Zuid door een procedurefout van de gemeente bij het indienen van het bestemmingsplan. 

Blunder gemeente: tot een jaar vertraging voor Wielewaal
Bestaande woningen aan de Wielewaal op Rotterdam-Zuid. Foto: Google Maps

De Raad van State vernietigde onlangs het bestemmingsplan De Nieuwe Wielewaal. In de wijk de Wielewaal, gelegen aan de rand van het Zuiderpark staan nu nog 545 verouderde sociale huurwoningen die gesloopt moeten worden. Daarvoor in de plaats moeten 675 nieuwe woningen komen, waarvan 200 sociale huur woningen,  80 sociale koop en de rest koop én huurwoningen in de vrije sector.  Al eind 2016 sloten corporatie Woonstad en BPD hier een overeenkomst voor.

Bestemmingsplan vernietigd

Eerder sprak BPD de verwachting uit dat de verkoop van de woningen in het najaar van 2019 van start zou gaan, maar daar heeft de Raad van State een stokje voor gestoken. Die heeft het bestemmingsplan vernietigd omdat de gemeente had verzuimd om een apart besluit te nemen over de al dan niet benodigde milieueffectrapportage.

‘Geen inhoudelijk oordeel’

In een brief aan de gemeenteraad benadrukt het college in de eerste plaatst dat de Raad van State geen inhoudelijk oordeel heeft over het ontbreken van de m.e.r.-rapportage. ‘Het bestemmingsplan is dus niet vernietigd omdat we geen miheueffectrapportage (m e.r.) hebben gedaan, maar omdat we niet expliciet een besluit hebben genomen dat geen m.e.r. opgesteld hoeft te worden’, aldus het college. ‘Uit de milieuonderzoeken volgt dat er geen significante milieueffecten zijn, daarmee is (impliciet) het m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen dat geen m.e.r.- procedure noodzakelijk is. De gemeente was en is daarom van oordeel dat met het niet opnemen van het m.e.r -beoordelingsbesluit geen belangen van derden zijn geschaad.’

‘Niet opgemerkt’

B & W erkennen -eveneens impliciet- dat er een fout is gemaakt bij het niet nemen van het beoordelingsbesluit. ‘Op 7 juli 2017 is de Wet milieubeheer zodanig aangepast dat een m.e.r.-beoordelingsbesluit noodzakelijk werd. Tegelijkertijd lag er een voorstel klaar om het
ontwerpbestemmingsplan De Nieuwe Wielewaal vrij te geven voor terinzagelegging. De nieuwe wetgeving en het agenderingsvoorstel hebben elkaar gekruist. Er is toen niet opgemerkt dat dit agenderingsvoorstel op het punt van het m.e.r.-beoordelingsbesluit aanpassing behoefde.’

Vertraging bouw

Gemeente, Woonstad Rotterdam en BPD zijn inmiddels in overleg getreden, waarbij uit het oogpunt van leefbaarheid van de wijk gestreefd wordt naar een zo snel mogelijk start van de woningbouw. Op dit moment wordt uitgegaan van een vertraging van ongeveer zes maanden tot een jaar.

In het vervolgtraject moeten de financiële gevolgen van het uitstel duidelijk worden.

 

Reageer op dit artikel