Verplichte transparantie in verduurzamingsproces van gebouwen

Verplichte transparantie in verduurzamingsproces van gebouwen

Blue Building Institute adviseert bouw- en vastgoedondernemingen bij hun duurzaamheidsrapportage.

Ondanks dat bij de meeste ondernemers in Nederland duurzaamheid hoog op de agenda staat, weet lang niet iedereen dat voor het rapporteren omtrent duurzaamheid Europese verordeningen gelden. De EU verplicht vanaf 10 maart 2021 om inzicht te geven in welke impact financiële producten hebben op mens, milieu en samenleving. Het eerste rapportagejaar hiervoor is, zoals de zaken er nu voor staan, 2022. Een financiëlemarktdeelnemer of een financieel adviseur die niet of niet op de juiste manier aan de rapportageverplichtingen voldoet, loopt volgens de Europese Verordening Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) het risico op een bestuurlijke boete via de AFM. Stellingen zoals ‘onze financiële producten zijn Paris proof,’ helpen dan niet meer. Het gaat erom of de geleverde informatie SFDR-proof is.’ Blue Building Institute (BBI) helpt bouw- en vastgoedondernemingen bij het inzichtelijk maken van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Succesvol duurzaamheidsbeleid

In essentie is de SFDR erop gericht om de risico’s en effecten van klimaatveranderingen drastisch te reduceren, zoals de uitstoot van broeigassen en het gebruik van fossiele brandstoffen. De SFDR verplicht financiële marktdeelnemers en financiële adviseurs te informeren over beleggingen, transparantie te verschaffen over duurzaamheidsrisico’s en eventuele ongunstige effecten op duurzaamheid, zodat de eindbelegger goed geïnformeerd keuzes kan maken. Daarnaast gaat het om de Taxonomieverordening, die vanaf 2022, deels en vanaf 2023 volledig van toepassing wordt. Deze verordening introduceert een uniform classificatiesysteem voor duurzame beleggingen. Alexandra Jurgens-Boot, vastgoedadvocaat bij Boot Advocaten en oprichter van Blue Building Institute, vindt het onbegrijpelijk dat bedrijven in Nederland zo weinig afweten van deze Europese regels. Toenemende kosten, regeldruk en gebrek aan kennis zijn een vaak genoemde excuses om er weinig aandacht aan te besteden. 'Toch zullen beide verordeningen een forse impact hebben op de waarde van gebouwen.' Alexandra benadrukt dat gebouwen die niet worden verduurzaamd, op korte termijn hun waarde verliezen. 'Die leveren dus minder op, wat consequenties heeft voor gebouwen en voor de manier van bouwen.' De markt zal zich gaan onderscheiden in het houden en onderhouden van lichtgroen, of donkergroen vastgoed overeenkomstig de SFDR en bruin vastgoed dat daar niet aan voldoet. Ook accountants gaan die verschillen alloceren. Het onthouden van de benodigde goedkeuring op de juistheid van de in de wet- en regelgeving gedefinieerde en vereiste duurzaamheidsinformatie zal leiden tot het onthouden van goedkeuring van de accountant bij het jaarverslag.

ESG-thema’s

Deze Europese regels zijn bedoeld impact te creëren binnen organisaties op het gebied van drie thema’s Environmental, Social en Governance (ESG). Deze drie thema’s moeten in de bedrijfsstrategie en bedrijfsactiviteiten worden geïntegreerd. Hiervoor geldt een rapportageverplichting (ESG-reporting). 'De ESG-factoren zijn pijlers om duurzaamheiddoelstellingen succesvol uit te kunnen voeren. Op deze manier krijgen organisaties sustainability-risico’s en duurzaamheidskansen scherp in beeld en kunnen ze ernaar handelen. Dat heeft niet alleen een impact op hun eigen organisatie, maar op de hele sector waarmee ze voortdurend in gesprek zijn,' zegt Alexandra. 'Want, succesvol ondernemen hangt niet alleen meer af van aandacht voor klimaatverandering, financiële informatie, diversiteit en digitalisering binnen je organisatie. Het gaat namelijk ook over CO2-uitstoot en watervervuiling, de E-factoren, over gezondheid en welzijn, en over community en veiligheid, de S-factoren Volgens Alexandra is het belangrijk dat bedrijven goed op de hoogte zijn van de betekenis van deze verordeningen. 'Daarmee tonen ze juist aan hoe ze hun duurzame groei willen financieren.'

Blue Building Institute

In 2015 richtte Alexandra Blue Building Institute op. BBI is een kennisplatform en een netwerkorganisatie dat onderzoek en innovatie bevordert op het gebied van duurzame en gezonde gebouwen. Samen met verschillende Nederlandse en buitenlandse bedrijven en universiteiten ontwikkelt dit kennisplatform zich als een strategisch adviseur voor partijen in de bouw- en vastgoedketen voor de ESG- en SFDR-verordening en de compliance reporting van deze regelgeving. BBI werkt met een kopgroep aan een platform voor automated reporting dat een helpende hand biedt bij vragen van verhuurders en vastgoedondernemers over hoe gemaakte investeringen en certificeringen geborgd kunnen worden in een gebouw of portfolio. 'Onze kennis over de WELL Building Standard en internationale trends op het gebied van gezonde, veilige gebouwen komen via BBI mooi samen met mijn passie voor human sustainability. Dat wil ik met BBI in Nederland volop onder de aandacht brengen. Via BBI kunnen we gezondheid en welzijn bevorderen van mensen die in een gebouw wonen of werken. Hierbij willen we de hele vastgoedketen betrekken, van financier tot eindgebruiker.'

Duurzaamheidsrapport

Er ligt ook nieuwe EU- regelgeving op stapel, die uiteindelijk op grote delen van de mkb-bedrijven van toepassing gaat zijn waardoor ook voor dit gedeelte van het bedrijfsleven een duurzaamheidsrapportageverplichting gaat gelden. Hoe zo’n rapportage eruit moet gaan zien is voor de toepassing van de SFDR door de Europese Commissie inmiddels al in formats vastgelegd. Ook verhuurders en vastgoedeigenaren krijgen vaker te maken met uitgebreide, wettelijke verplichtingen met betrekking tot duurzaamheid. In feite moeten zij kunnen aantonen dat ze een solide ESG-beleid hanteren. 'Dat is nogal een forse klus, met name voor ondernemers die nog te weinig met verduurzaming bezig zijn.'

Duurzame investeringen

Alexandra geeft aan dat het hebben van een ESG-beleid nog geen algemene verplichting is, maar recente uitspraken in Urgenda- en Shell-zaken maken duidelijk dat ondernemingen ook boetes kunnen krijgen als ze zich niet aan klimaatdoelstellingen houden. 'Wij helpen bedrijven om hun investeringsbeslissingen voor het duurzaamheidsproces van hun organisatie op een transparante en juiste manier te reporten,' legt ze uit. De hoeveelheid ESG-investeringen is sinds 2013 enorm gegroeid en die groei zal flink doorzetten, nu de gevolgen van de klimaatcrisis sterker worden gevoeld. 'Een goed ESG-beleid is cruciaal voor het aantrekken en of behouden van een financiering,' aldus Alexandra.

Dit artikel is gesponsord door Blue Building Institute.