nieuws

‘Geen sectortafels maar overkoepelend masterplan’

Financieel

Om de duurzaamheidsafspraken uit het Parijs-klimaatakkoord te realiseren, is een overkoepelend masterplan vereist. De huidige opzet met sectortafels van het kabinet is te fragmentarisch en kan leiden tot kapitaalvernietiging.

‘Geen sectortafels maar overkoepelend masterplan’
gezonde-en-duurzame-woning

Dat schrijven energiedeskundigen Jan Schouw, Bart Poel en Khing Go verenigd in de organisatie Energietransistie2050 in een brief aan minister van Economische Zaken Eric Wiebes. De verschillende ‘sectortafels’ komen deze zomer met een plan van aanpak. Van de sectortafel Gebouwde Omgeving is Diederik Samson voorzitter. Wat zich volgens de deskundigen  aftekent, is een arena van belanghebbenden die binnen hun eigen denkraam deeloplossingen leveren.

Zo staat energiebesparing bij huurwoningen soms op gespannen voet met de liberalisatie van de huurgrens en de sociale kernvoorraad. Door een betere energieprestatie en hogere huurwaarde kunnen woningen uit de kernvoorraad verdwijnen, terwijl de totale woonlasten door een (zeer) lage energierekening juist dalen. Het huursysteem en woningprestatieafspraken zou gebaseerd moeten worden op woonlasten in plaats van op huurprijzen.

De oplossing moet volgens initiatiefnemers gezocht worden in een benadering die gericht is op het totale energiesysteem. Hierin gaat het niet enkel om technische oplossingen, maar vooral ook om maatschappelijke aspecten en het opheffen van systemische belemmeringen. Zij waarschuwen dat het huidige proces kan leiden tot kapitaalvernietiging, inefficiëntie, onnodige maatschappelijke weerstand en zelfs obstructies van verdergaande stappen om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen.

Een overkoepelend masterplan moet voorzien in praktische subdoelen, bijbehorende condities en randvoorwaarden om de onderlinge samenhang te borgen. Ze pleiten voor een slanke uitvoeringsorganisatie die de regie krijgt over het implementatieproces. ‘Een slanke organisatie met intelligente doeners en ruimte om een intensief proces op gang te brengen, efficiënt te laten verlopen en in te spelen op innovaties die zich ongetwijfeld aandienen’, aldus Jan Schouw.

Reageer op dit artikel