nieuws

Nieuwe renteaftrekbeperking treft vastgoedsector

Financieel

Per 1 januari 2019 wordt een nieuwe renteaftrekbeperking geïntroduceerd in de vennootschapsbelasting: de earningstrippingregeling. Louis Leijsen, senior fiscalist bij Loyens & Loeff, zet de belangrijkste elementen op een rij waarmee rekening dient te worden gehouden bij het voorsorteren op de nieuwe renteaftrekbeperking om daarmee de impact te beperken.

Nieuwe renteaftrekbeperking treft vastgoedsector
In navolging van de Anti-Tax Avoidance Richtlijn (ATAD1) is op 10 juli 2017 een concept wettekst gepubliceerd op grond waarvan de ATAD1 zal worden geïmplementeerd in de nationale wetgeving. Een voor de vastgoedsector belangrijke maatregel uit deze nieuwe regelgeving betreft de earningstrippingregeling. De vastgoedsector zal hard worden geraakt door deze maatregel als gevolg van de doorgaans hoge mate van financiering met vreemd vermogen. Bij de aan-/verkoop en de ontwikkeling van vastgoed dient derhalve nu reeds te worden voorgesorteerd op deze nieuwe renteaftrekbeperking om ervoor te zorgen dat belastingplichtigen niet onnodig tegen een beperking in de renteaftrek aanlopen.

Op basis van het conceptwetsvoorstel, en het regeerakkoord en een brief die op 23 februari 2018 is aangeboden aan de Tweede Kamer is het de verwachting dat de earningstrippingregeling op hoofdlijnen als volgt zal uitwerken. Rentelasten, voor zover zij de rentebaten overtreffen, kunnen slechts in aftrek worden gebracht tot een bedrag van maximaal het hoogste van: a) de drempel van 1 miljoen euro (tot dit bedrag kan rente altijd in aftrek worden gebracht) en b) 30 percent van de zogenaamde fiscale EBITD(A) (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; oftewel de gecorrigeerde belastbare winst).

De niet-aftrekbare rente zal, op basis van het consultatiedocument onbeperkt, kunnen worden doorgeschoven naar latere jaren. Er zal geen groepsescape gaan gelden, wat betekent dat er geen uitzondering komt voor belastingplichtigen met eenzelfde financieringsverhouding als de gehele groep. Ook zal geen overgangsrecht worden geïntroduceerd.

Bij het opstellen van haalbaarheidsanalyses en rendementsberekeningen speelt de vennootschapsbelasting een belangrijke rol. Aangezien vastgoedtransacties en (bovenal) projectontwikkeling zich vaak uitstrekken over meerdere jaren, is het van belang om reeds nu in te spelen op aangekondigde wetswijzigingen.

Meer over de visie van Louis Leijsen in het meinummer van Vastgoedmarkt. Zij maakt als senior fiscalist deel uit van het vastgoed team van Loyens & Loeff. Lees hier alvast het volledige artikel.

Reageer op dit artikel