nieuws

Zuid Holland bereidt zich voor op extreem weer en bodemdaling

regios

De provincie Zuid-Holland gaat vanaf 2019 haar beleid en werkzaamheden klimaatbestendig inrichten om beter voorbereid te zijn op weersextremen en bodemdaling. Ook moet er klimaatbestendig gebouwd worden.

Zuid Holland bereidt zich voor op extreem weer en bodemdaling

Klimaatverandering heeft in toenemende mate impact op onze leefomgeving, de natuur, bebouwde omgeving, waterhuishouding, infrastructuur, economie en veiligheid. Voor deze belangrijke Zuid-Hollandse thema’s heeft de provincie in kaart gebracht welke maatregelen ze, in nauwe samenwerking met partners in de regio, kan nemen om beter voorbereid te zijn op weersextremen, bodemdaling en zeespiegelstijging. Deze maatregelen worden verankerd in onder meer het omgevingsbeleid. Daarmee loopt Zuid-Holland vooruit op de afspraken in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, waarin alle overheden hebben afgesproken dat klimaatadaptatie in 2020 onderdeel is van hun beleid.

Opvallende punten

  • In Zuid-Holland worden de komende decennia veel nieuwe woningen gebouwd. De provincie nam daarom het initiatief voor het ‘Convenant Klimaatadaptief bouwen’. Gemeenten, bouwbedrijven, waterschappen, natuurorganisaties, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars spraken samen af dat zij vanaf nu klimaatadaptief gaan bouwen en ontwikkelen daarvoor nu de uitgangspunten. Woningen zijn dan meer voorbereid op extreem weer en bodemdaling.
  • De provinciale infrastructuur onderging een eerste stresstest, waaruit bleek dat deze op dit moment klimaatrobuust zijn; tien procent van wegen en vaarwegen kan kwetsbaar zijn voor weersextremen en bodemdaling. Er wordt nu aansluiting gezocht op de stresstests van andere wegbeheerders.
  • De provincie is verantwoordelijk voor het beheer van natuurgebieden in Zuid-Holland. Voor een aantal van deze gebieden is gekeken hoe klimaatverandering dieren en planten en landschappen beïnvloedt. Nu wordt onderzocht of en hoe het beheer daarop moet worden aangepast. Klimaatadaptatie is bovendien een uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen zoals landschapspark Zuidvleugel.
  • Langdurige periodes van droogte zorgen voor problemen zoals verzilting, onvoldoende water voor de landbouw. Bovenop het primaire werk dat waterschappen, drinkwaterbedrijven en het rijk doen op dit gebied, zet de provincie vooral in op innovatieve oplossingen. Bijvoorbeeld ondergrondse waterberging voor gietwater, brakwaterwinning als bron voor drinkwater, bescherming drinkwatergebieden en oplossingen voor verzilting en bodemdaling.
  • Een deel van het provinciehuis moet in 2019 ingrijpend verbouwd worden en daarbij is duurzaamheid een speerpunt. Zo worden de mogelijkheden voor het toepassen van slimme waterberging op de daken op dit moment onderzocht.
Reageer op dit artikel