nieuws

Gemeenteraad Muiden akkoord met herontwikkeling KNSF-terrein

regios

De gemeenteraad van Muiden keurde in hoofdlijnen het plan goed van KNSF-Vastgoed voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk De Krijgsman op het KNSF-terrein. Het plan wordt nu verder uitgewerkt. Daarna vraagt het college goedkeuring voor de financiële gevolgen van het plan. Daarmee ontstaat een uitweg uit de jarenlange juridische strijd over de invulling van het terrein en wordt een mogelijk obstakel weggenomen voor de komende fusie met Naarden en Bussum.

Gemeenteraad Muiden akkoord met herontwikkeling KNSF-terrein

Met de ontwikkeling van de woonwijk en de komst van veel nieuwe inwoners ontstaat er meer draagvlak voor belangrijke voorzieningen als onderwijs, de bibliotheek, het verenigingsleven en krijgt de lokale economie een impuls. Het hoofdlijnenakkoord rust op drie pijlers: (1) een ruimtelijke ambitie voor de ontwikkeling van het KNSF-terrein (met oog voor groen, natuurwaarden en de cultuurhistorische context); (2) een financieel arrangement waarover de gemeente, de provincie en de Rijksoverheid overeenstemming hebben bereikt, en (3) een projectorganisatie die het voortouw neemt om de planvorming en ontwikkeling mogelijk te maken.

Als de gemeenteraad van Muiden in januari 2014 definitief akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst wordt een ontwerp bestemmingsplan opgesteld dat nog voor de verkiezingen aan de raad wordt voorgelegd. Het plan kan pas worden uitgevoerd als het bestemmingsplan is goedgekeurd, naar verwachting in de loop van 2015.

Reageer op dit artikel