nieuws

quickscan licht ruimtelijk plan snel door

regios

De provincie Limburg heeft een ‘quickscan’ ontwikkeld als hulpmiddel om sneller inzicht te krijgen in randvoorwaarden voor ruimtelijke planontwikkeling.

De quickscans geven online een eerste indicatie over welke aspecten een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van een ruimtelijk plan. Met het doorlopen van de quickscans krijgt een initiatiefnemer snel inzicht in uit te voeren onderzoeken, de gewenste diepgang van die onderzoeken en daaruit eventueel voortvloeiende knelpunten bij de planontwikkeling. De provincie heeft de quickscans ontwikkeld voor de onderdelen bodem, geluid, water, luchtkwaliteit, externe veiligheid, economische uitvoerbaarheid, natuurwaarden en archeologie. Initiatiefnemers kunnen hierdoor vroegtijdig inzicht krijgen in de kosten die zijn verbonden aan planontwikkeling en met de tijd die daarvoor nodig is. Zodoende kunnen ze een reële planning maken. In sommige gevallen kan de quickscan ook al snel tot de conclusie leiden dat nader onderzoek voor een bepaald aspect níet nodig is.

Reageer op dit artikel