nieuws

gs geven heiloo toestemming voor 2400 woningen

regios

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het bestemmingsplan Zandzoom van Heiloo goedgekeurd.

Het planconcept gaat uit van de realisatie van maximaal 2400 woningen, waarvan 1800 in Heiloo en 600 in Castricum. Het aandeel topsegment hierbinnen bedraagt 300 woningen. Deze woningen zijn hoofdzakelijk gelegen in de Groene geledingszone en de beide flanken. Voor de overige 2100 woningen wordt de volkshuisvestelijke verdeling van 40 procent goedkoop, 30 procent middelduur en 30 procent duur gehanteerd. Rekening wordt gehouden met een aansluiting op de A9 met voorzieningen voor het onderliggend wegennet. De aansluiting op de A9 gaat gepaard met de aanpassing van het omliggende landelijk gebied voor natuur en waterberging. Het gaat hierbij om meer dan 100 hectare. In de strandvlakte ten westen van het plangebied is ruimte voor 200 hectare zogenaamd agrarisch beheerde natuur. Het provinciale fiat voor de bestemmingsplannen betekent dat het voorkeursrecht van de gemeente op gronden in dit gebied, in stand kan worden gehouden. Voor de verwezenlijking van Zuiderloo en Zandzoom kopen de gemeenten regelmatig grond aan. De rapportage meldt dat er inmiddels voldoende grond in eigendom van de gemeenten is om op een goede wijze met bouwen te kunnen beginnen. Wel drukken deze uitgaven danig op de exploitatie. De gemeente is over de financiering overigens nog in onderhandeling met verschillende banken.

Reageer op dit artikel