nieuws

gezamenlijke ontwikkeling moerdijk

regios

De aanleg van een logistiek park van 150 hectare netto nabij het huidige industrieterrein Moerdijk is een oplossing om de ruimtevraag voor logistieke bedrijven in de toekomst op te vangen.

Het bestaande haventerrein Moerdijk kan de behoefte aan zware industrie, chemie en procesindustrie opvangen. Deze visie wordt gedeeld door de ministeries van Economische Zaken en VROM, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk. De partijen zullen gezamenlijk een integrale gebiedsontwikkeling uitwerken. Dit is een doorbraak in de discussie over de (her)ontwikkeling van het bedrijventerrein in Moerdijk.Dit bleek tijdens een bestuurlijk overleg vrijdag jongstleden naar aanleiding van het onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerreinen in West-Brabant en specifiek in Moerdijk. Zowel GS als het gemeentebestuur van Moerdijk hebben dit bekrachtigd. De uitgangspunten en conclusies van de rapporten worden op hoofdlijnen gedeeld.Uit de rapporten blijkt dat met name voor de logistieke sector er onvoldoende ruimte is op het huidige industrieterrein Moerdijk. Zeker als er een zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de kwaliteiten van dit terrein. De onderzoekers adviseren de ontwikkeling van een nieuw aangesloten terrein, in de nabijheid van rijkswegen en diep vaarwater en op een verantwoorde manier ingepast in het landschap. Beide colleges zijn van mening dat het Shell-terrein vooral moet worden gebruikt voor chemie en industrie. Het terrein bij de Roode Vaart wordt vooralsnog niet benut, maar wordt als strategische reserve beschouwd voor kade- en havengerelateerde bedrijven.Alle partijen zullen zich inspannen om een duurzame en integrale oplossing voor dit gebied te vinden. Over de wijze waarop, wordt een quick scan uitgevoerd. Ook is afgesproken dat er een businesscase moet komen om alle aspecten te wegen van herontwikkeling van het bestaande en de ontwikkeling van een nieuw terrein evenals de verplaatsing van een aantal bestaande milieuhinderlijke bedrijven uit de kernen. Op basis van de quick scan en de businesscase worden vervolgens definitieve besluiten genomen. Als de integrale gebiedsontwikkeling mogelijk is, zullen de provincie en het Rijk de ruimtelijke procedure, die is gericht op 600 hectare bedrijventerrein op Moerdijkse Hoek, verlaten.Voor het einde van de zomer zal een nieuw bestuurlijk overleg plaatsvinden met daarin de resultaten van in ieder geval de quick scan.

Reageer op dit artikel