nieuws

Stikstof: Kabinet wil maatwerk voor grote bouwprojecten

Projectontwikkeling

Het Kabinet verschaft geen directe duidelijkheid over de toekomst van grote bouwprojecten naar aanleiding van de geruchtmakende stikstofuitspraak van de Raad van State.

Stikstof: Kabinet wil maatwerk voor grote bouwprojecten

De ministerraad heeft gekozen voor maatwerk na overleg tussen de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op het ministerie van Landbouw. Daarmee volgt het de lijn van het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van oud-minister Johan Remkes, dat onlangs het rapport ‘Niet alles kan’ uitbracht naar aanleiding van de Stikstofuitspraak van de Raad van State.

Programma Aanpak Stikstof

De Raad van State zette in de zomer een streep door het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dankzij de regels uit dit programma kon in de buurt van zogeheten Natura 2000- gebieden gebouwd worden, onder voorwaarde dat er in de toekomst herstel aan de natuur zou zijn. En dat is volgens de raad in strijd met Europese regels.

Uitstoot omlaag

Van de bouw tot het verkeer en van veehouderijen tot de industrie: overal waar stikstofuitstoot plaatsvindt, moet de uitstoot omlaag, zo hield het adviescollege van Remkes het Kabinet voor. Het noemde een verlaging van de maximumsnelheid op rijkswegen en provinciale wegen die in de buurt liggen van kwetsbare natuurgebieden als voorbeeld, maar ook een inkrimping van de veestapel, de voornaamste veroorzaker van stikstofuitstoot.

Innovatieve technieken

Ook de bouwsector draag -in beperkte mate- bij de aan de stikstofuitstoot. Het zorgde voor paniek bij onder  meer bouwers, projectontwikkelaars en gemeenten want naar schatting 18.000 bouwprojecten in Nederland liggen door de stikstof uitspraak stil. Remkes kwam in zijn advies met de aanbeveling dat er in de bouw winst is te behalen door modulair, energieneutraal, circulair en natuurinclusief bouwen en door beter gebruik van innovatieve technieken en materialen.

Keuze voor maatwerk

De ministerraad neemt het snackbarmenu van Remkes over kiest voor maatwerk. Er komt geen generieke verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen, maar alleen op plekken waar dat nodig is. Ook de veestapel dient op kwetsbare plekken te worden ingekrompen maar niet op de draconische wijze die regeringspartij D66 propageert. Het kabinet is bereid om extra geld te reserveren voor stikstofbeleid, waarbij het zou gaan om enkele honderden miljoenen euro’s.

Grote bouwprojecten

Ten aanzien van de bouwsector verwacht het Kabinet dat kleinschalige bouwprojecten al op korte termijn hervat kunnen worden door gebruik te maken van interne saldering. Over een week mag extra stikstofuitstoot bij bijvoorbeeld een bouwproject weer worden weggestreept tegen stikstofbesparende maatregelen. Wie een huis wil bouwen, kan daar dan toch een vergunning voor krijgen door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat het na de bouw minder stikstof uitstoot, bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen.

‘Snel en zorgvuldig’

Ten aanzien van de grote bouwprojecten in de buurt van de Natura 2000 gebieden verschaft de ministerraad nog geen directe duidelijkheid. Het kabinet wil volgens minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)  ‘snel en zorgvuldig’ maatregelen treffen om het stikstofprobleem op te lossen. Per gebied wordt in kaart gebracht welke maatregelen nodig zijn om de natuur te herstellen en tegelijkertijd de vergunningverlening weer op gang te brengen.Daarbij zullen provincies en de betrokken ministeries met elkaar om de tafel moeten, een traject dat enkele maanden in beslag kan nemen.

Reageer op dit artikel