nieuws

‘Verjubel 2 miljard voor nieuwbouw niet!’

Projectontwikkeling

De vereniging van projectontwikkelaars Neprom verwelkomt de woningbouwimpuls van het kabinet en bepleit ‘een inzet op een langjarig hogere woningproductie van betaalbare, goede woningen op de juiste locaties’.

‘Verjubel 2 miljard voor nieuwbouw niet!’
Desirée Uitzetter, voorzitter van de Neprom

De ontwikkelaars benadrukken de noodzaak om de woningbouw minder conjunctuurgevoelig te maken.

De Neprom is verheugd dat het kabinet eenmalig 2 miljard euro beschikbaar stelt voor het aanjagen van de woningproductie. Desirée Uitzetter, voorzitter van de Neprom, beklemtoont dat de woningproductie in grote problemen verkeert: ‘Tijdens de crisis is de ontwikkeling van heel veel woningbouwlocaties stilgelegd en zijn investeringsmogelijkheden bij publieke en private partijen verder ingeperkt. Dat heeft tot gevolg gehad dat heel veel vakmensen zowel bij bouwbedrijven als bij ontwikkelaars en gemeenten zijn afgevloeid, waar we nu nog steeds de wrange vruchten van plukken. Sinds die tijd zijn er nauwelijks nog nieuwe grote bouwlocaties opgestart. Daardoor lukt het de sector niet om de productie naar de minimaal noodzakelijk 75.000 nieuwe woningen per jaar te verhogen. Daarom is de woningbouwimpuls van het kabinet hard nodig.’

Duurzame productieverhoging

De Neprom stelt voor om de 2 miljard zodanig in te zetten dat de woningproductie naar een ‘langjarig, stabiel hoger niveau’ gaat, zodat in de komende tien tot vijftien jaar de kans voor woningzoekenden op een betaalbare, goede woning nabij stedelijke voorzieningen structureel verbetert. Dat kan in de visie van de ontwikkelaars door de gelden toe te zeggen aan gemeenten die samen met ontwikkelaars, beleggers en corporaties werken aan het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van nieuwe omvangrijke woningbouwplannen bovenop de plannen die er nu reeds zijn. De Neprom pleit daarbij voor langjarige stabiliteitspacten, waardoor marktpartijen gestimuleerd worden tot investeren en innoveren, zodat de bouwkosten structureel op een lager niveau komen te liggen en de betaalbaarheid van het wonen structureel verbetert.

Nationale Omgevingsvisie

Volgens de ontwikkelaars moet de besteding van de 2 miljard euro gekoppeld worden aan zogenoemde Regionale InvesteringsAgenda’s die gemeenten met marktpartijen en maatschappelijke organisaties opstellen in het kader van de uitvoering van de recent gepubliceerde Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Uitzetter: ‘Het verhogen van de woningproductie dient gekoppeld te worden aan investeringen in de noodzakelijke infrastructuur, de energietransitie, voorzieningen ten behoeve van de klimaatadaptie en in de versterking van de groene en blauwe structuren in de stad en daar buiten. Veel van die investeringen blijven op dit moment achterwege of vinden ongecoördineerd en los van elkaar plaats.’

Opmaat

De Neprom ziet de woningbouwimpuls van 2 miljard euro als opmaat naar een langjarige investeringsstroom vanuit het Rijk om de transitie mogelijk te maken naar een hoogwaardige, duurzame leefomgeving en structurele verbetering van de betaalbaarheid van het wonen in de nieuwe economie. Veruit het leeuwendeel van de investeringen komt van marktpartijen samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Reageer op dit artikel