nieuws

Ook klein woningbouwplan moet getoetst worden op stikstof

Projectontwikkeling

In reactie op de stikstof-uitspraak heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken begin juli al een factsheet gemaakt die belanghebbenden kunnen gebruiken om te beoordelen of hun woningbouwplan (opnieuw) getoetst moet worden.

Ook klein woningbouwplan moet getoetst worden op stikstof

De Raad van State zette onlangs een streep door het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dankzij de regels uit dit programma kon in de buurt van natuurgebieden gebouwd worden, onder voorwaarde dat er in de toekomst herstel aan de natuur zou zijn. En dat is volgens de raad in strijd met Europese regels.

Gevolgen uitspraak

Zowel bouwer als projectontwikkelaars roepen moord en brand over de gevolgen van de uitspraak. Volgens Bouwend Nederland dreigen veel bouwbedrijven over de kop te gaan. Zij pleiten daarom voor een noodwet. Projectontwikkelaars geven op hun beurt aan dat er door de stikstofuitspraak praktisch geen vergunning meer uitgegeven wordt. Het grote probleem is volgens Jan Fokkema, directeur van de Neprom er dat er geen ondergrens voor de toegestane stikstofuitstoot in de landbouw.

Natura 2000-gebieden

Uit de factsheet die het ministerie van Binnenlandse Zaken begin juli liet uitgaan blijkt dat het überhaupt lastig is om te bepalen of er toetsing van een bouwplan nodig is op basis van de stikstof uitstoot. Grosso modo gelden de ruim 160 Natura 2000-gebieden, als ankerpunt waarmee rekening dient te worden gehouden. Dit Natura 2000-netwerk bestaat uit gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en onder de Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese biodiversiteit te waarborgen.

Hogere achtergronddepositie

Maar binnen die 160 Natura 2000-gebieden zijn er al 118 die sowieso al te maken hebben met een hogere ‘achtergronddepositie’ van stikstof, die extra zwaar weegt bij nieuwe (bouw)activiteiten die in de omgeving van het natuuromgeving worden opgestart. Wel geeft het ministerie aan dat hoe groter de afstand tot een Natura 2000-gebied, des te kleiner de kans dat er daadwerkelijk getoetst moet worden op stikstofuitstoot.

Geen drempelwaarde

Hoe groot die afstand precies is valt volgens het ministerie echter niet te zeggen. ‘Er is geen drempelwaarde voor de toename van de stikstofdepositie of een afstand tot een Natura 2000-gebied die gebruikt kan worden als motivering dat significant negatieve gevolgen op voorhand kunnen worden uitgesloten. Dit betekent ook dat de onder het PAS-beoordelingskader gehanteerde drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jr niet (meer) bruikbaar is.’

Opnieuw in procedure

Wat uit de factsheet wel duidelijk wordt is dat vrijwel alle bouwplannen binnen de niet nader gedefinieerde drempelafstand (opnieuw) moeten worden beoordeeld op stikstofuitstoot. Dat geldt ook voor (bouw)activiteiten waarvoor eerder een vrijstelling gold op grond van het PAS en bestemmingplannen die nog in procedure zijn, dan wel zijn vernietigd en opnieuw in procedure moeten worden gebracht.

Kleinschalige initiatieven

Het ministerie: ‘Ook kleinschalige woningbouwinitiatieven kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie en moeten om die reden daarop worden beoordeeld. Voor kleinschalige woningbouwinitiatieven waarvan op voorhand (en goed gemotiveerd) kan worden onderbouwd dat deze – vanwege bijvoorbeeld de grote afstand tot Natura 2000-gebieden – geen enkele negatieve gevolgen kunnen hebben voor de relevante Natura 2000-gebieden, kan een passende beoordeling van de stikstofdepositie achterwege blijven.’

Reageer op dit artikel