nieuws

In 20 jaar verdubbelde Barendrecht in woonareaal

Projectontwikkeling

Dat de oppervlakte aan woongebied in de gemeente Barendrecht in de periode 1996-2015 met liefst 91 procent is gegroeid is één van de opvallende uitkomsten van een analyse door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van het bodemgebruik in ons land. 

In 20 jaar verdubbelde Barendrecht in woonareaal
Barendrecht randgemeenten

In 20 jaar tijd is er in Nederland per saldo 59,2 duizend hectare bij gekomen voor wonen, werken en infrastructuur. Bijna 90 procent hiervan is nieuw woon- en werkterrein. In West-Nederland was de groei van woon- en werkterrein het sterkst. In 2015 was 492,6 duizend hectare (14,6 procent) van het Nederlands grondgebied bestemd voor wonen, werken en infrastructuur. In 1996 was dat nog 433,4 duizend hectare (13 procent). De nieuwe bebouwde terreinen bestaan voor 47 procent uit woongebied, voor 43 procent uit werkterrein (o.a. voor bedrijven, openbare voorzieningen, glastuinbouw) en voor 10 procent uit infrastructuur (wegen, spoorwegen, vliegvelden). Deze uitbreidingen zijn voor een groot deel gerealiseerd op voormalige landbouwgrond.

Toename bedrijfsterreinen

Het areaal aan werkterrein nam in de periode 1996-2015 met bijna 22 procent toe. Deze groei is vooral toe te schrijven aan een toename van bedrijfsterreinen, met ruim 25 duizend hectare. Het woonareaal steeg in 20 jaar met ruim 13 procent, waarbij de groei voor een aanzienlijk deel kan worden toegewezen aan Vinexwijken. Het grondgebied voor infrastructuur nam met bijna 6 procent toe.

Waddeneilanden

Het aantal gemeenten met minder dan 5 procent bebouwd oppervlak daalde tussen 1996 en 2015 van 19 naar 11. Vijf van deze gemeenten zijn de Waddeneilanden. Het aantal gemeenten waarvan meer dan 50 procent van het grondgebied in gebruik is voor wonen, werken en infrastructuur, is tussen 1996 en 2015 toegenomen van 24 naar 34. Verreweg de grootste toename van de bebouwde oppervlakte vond plaats in Barendrecht, van 36 naar 58 procent. De drie gemeenten met het hoogste aandeel bebouwd terrein in 2015 zijn Westland (76 procent), Capelle aan den IJssel (74 procent) en Krimpen aan den IJssel (73 procent). In de twee laatst genoemde steden bestaat bijna de helft van de gemeente uit woongebied.

Vinexwijken

Tussen 1996 en 2015 is in alle Nederlandse gemeenten het aandeel woongebied gegroeid, of tenminste gelijk gebleven. De grootste groei vond plaats in gemeenten met Vinexwijken. In Utrecht en Den Haag nam de oppervlakte woongebied hierdoor in deze periode toe met 31,2 procent en 24,7 procent. De impact van deze Vinexwijken was nog groter in randgemeenten. Zo groeide de oppervlakte woongebied in Barendrecht in de periode 1996-2015 met 91 procent. In Pijnacker-Nootdorp bedroeg de toename 81 procent, in Lansingerland 76 procent.

Tweede Maasvlakte

In de afgelopen 20 jaar is de oppervlakte bedrijfsterrein in de meeste gemeenten gegroeid, met name in gemeenten met grote havens. In Rotterdam nam de oppervlakte bedrijfsterrein met 1,4 duizend hectare toe, vooral door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Met 28,4 procent bedrijfsterrein is deze havenstad de koploper.

Bedrijfsterrein Beukendaal

In het Gelderse Renkum nam de oppervlakte bedrijfsterrein juist af met 10 hectare. Deze afname is voornamelijk het gevolg van de afbraak van het bedrijfsterrein Beukendaal, dat is terug gegeven aan de natuur.

Reageer op dit artikel