blog

Danny Bosman: platform stimuleert duurzaamheid bestaand vastgoed

Loopbaan

Danny Bosman: platform stimuleert duurzaamheid bestaand vastgoed

Het verduurzamen van bestaand kantorenvastgoed komt niet van de grond. Er is een gebrek aan kennis en het onderwerp is complex. Het is niet altijd duidelijk welke voor- en nadelen het heeft.

De analyse is bij belanghebbenden onbekend of wordt als complex ervaren en is zodoende een vertragende factor. Volgens mij is er niet één specifiek recept aan te wijzen om verduurzamen te stimuleren. Toch zijn er wel essentiële ingrediënten die de onzekerheid kunnen wegnemen en een initiatief kunnen stimuleren.

Binnen de vastgoedwereld dringt de urgentie en bereidheid steeds verder door om de bestaande voorraad te verduurzamen. Het is steeds minder een bedreiging en steeds meer een business opportunity. Er is vooral behoefte aan een concrete hands-on benadering, waarbij meer kennis en inzicht moet leiden tot zekerheid en minder risico. Er zijn twee manieren om verduurzamen te stimuleren: resultaten etaleren en reguleren.

Etaleren

Kennisdeling en transparantie moeten (financiële) onzekerheden bij het verduurzamen wegnemen. Onbekend maakt onbemind en geen duidelijkheid over de toegevoegde waarde betekent voor huurders, beleggers en financiers een te groot risico. De markt toont wel initiatieven, maar geeft geen follow-up over de resultaten. Dus zijn de prestatie-eisen waargemaakt en wat is het resultaat in financiële en maatschappelijke context? Er moet ‘harde’ market evidence worden opgebouwd. Daaraan is grote behoefte. Ik stel voor een platform op te richten om kennis over praktijkervaringen c.q. successen te vergaren en te delen. Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten kunnen tijdens de ontwikkelings- en gebruiksfase de besluitvorming bespoedigen en transparantie geven over faalfactoren en verbeterpunten. Zo’n platform kan substantieel bijdragen aan het verduurzamen van de bestaande kantorenvoorraad.

Reguleren

Een groot deel van de huidige duurzaamheidsambities van de overheid is nog niet vertaald in wet- en regelgeving. De regelgeving moet worden aangescherpt en stringente handhaving moet worden nagestreefd. Bestaande subsidieregelingen hebben een ad-hoc karakter en een beperkte omvang en duur. Ook dit leidt tot onduidelijkheid en onzekerheid bij partijen, waardoor hiermee in een business case nauwelijks rekening kan worden gehouden. De overheid moet een meer bestendig beleid voeren met meer mogelijkheden voor situaties waarin eigendom en gebruik gescheiden zijn. De overheid moet ook zorgen voor meer financiële middelen. Hiermee kan samenwerking tussen marktpartijen worden gestimuleerd en is structurele ondersteuning mogelijk.

De overheid kan met market evidence marktpartijen de basis geven voor financiering en verdienmodellen en hen zo interesseren en stimuleren. Met financiële ondersteuning kan de overheid verdienmodellen aantrekkelijker aanbieden en dus ‘werkend’ maken. Bijvoorbeeld door een fiscale stimulering, een garantieregeling, een revolverend fonds of door het wegnemen van juridische obstakels. Ook een introductie van een uniforme duurzaamheidslabel dat inzicht biedt in de belangen en succesindicatoren van initiërende partijen, maakt de communicatie en besluitvorming minder complex.

 

Reageer op dit artikel