nieuws

Meer restricties provincies bij winkelprojecten

Geen categorie

Provincies gaan de 20 procent overcapaciteit aan winkeloppervlak terugbrengen. Perifere plannen die de leegstand in de binnenstad vergroten, moeten worden tegengegaan. Voor innovatieve concepten moet wel ruimte blijven.

Meer restricties provincies bij winkelprojecten

De provincies hebben met het ministerie van Economische Zaken hierover afspraken in twaalf zogeheten retaildeals. Van de bijna 31 miljoen vierkante meter winkeloppervlak staat ongeveer 10 procent leeg. Nederland heeft 20 procent overcapaciteit aan winkeloppervlak en die moet worden teruggedrongen, aldus partijen. Dat lukt alleen als de provincies de regie pakken en komen tot regionale afstemming en samenwerking met het Rijk, gemeenten en marktpartijen om winkelgebieden aantrekkelijk te maken en te houden.

Om dat te bereiken heeft minister van Economische Zaken Henk Kamp op 5 oktober twaalf provinciale retaildeals en een initiatief van de gemeente Den Haag ondertekend. Er moeten volgens Kamp keuzes gemaakt worden waarbij enerzijds de beschikbare winkelruimte afneemt, maar anderzijds ruimte blijft voor nieuwe, innovatieve winkelconcepten. Juist bij vraagstukken die de gemeentegrenzen overstijgen kunnen provincies faciliteren door partijen bij elkaar te brengen en gebruik te maken van ruimtelijke ordeningsinstrumenten.

De meeste provincies hebben in hun retaildeal aanvullende afspraken gemaakt die aansluiten bij de werkwijze en situatie in die provincie. Zo spreken de drie noordelijke provincies af om een gezamenlijke noordelijke Retailagenda op te stellen. Er zijn ook provincies die financiële middelen ter beschikking stellen, zoals Gelderland en Overijssel. Veel provincies gaan stappen zetten met het transformeren van winkelgebieden en het schrappen van plancapaciteit. Zuid-Holland zet in op het inventariseren, saneren en transformeren van perifere locaties. Noord-Holland ondersteunt, ook financieel, drie pilots op het gebied van herstructurering en transformatie.

Bovendien kunnen zij informatie verstrekken over bijvoorbeeld productiviteit en marktruimte, vastgoedgegevens en koopstromen. ‘Ik ben blij dat de provincies de regie nemen en zorgen voor sterke winkelgebieden en het aanpakken van overcapaciteit. Onder regie van de provincies kunnen problemen die bestaan  tussen gemeenten worden aangepakt en gezamenlijk opgelost waardoor bijvoorbeeld voorkomen kan worden dat in gemeenten die dicht bij elkaar liggen in elke gemeente apart  een winkelcentrum gebouwd wordt met een regionale functie’, aldus de minister.

Afgelopen jaar maakten al 119 gemeenten via de retailagenda afspraken om tot een gezamenlijke visie en actieprogramma’s te komen. Minister Kamp ondertekende ook de Retailinnovatie-agenda. Dit programma is een initiatief van de gemeente Den Haag met landelijke partners en een belangrijke nieuwe pijler onder de retailagenda. Lokale innovaties, kennis en nieuwe  producten, diensten en concepten worden gedeeld zodat ze ook door andere gemeenten, provincies en marktpartijen gebruikt kunnen worden. (MvL)

Reageer op dit artikel