nieuws

EIB: Groot tekort aan woningbouwlocaties

Geen categorie

In de meeste Nederlandse provincies is het planaanbod ontoereikend om de trendmatige woningvraag in het komend decennium op te vangen. Dat constateert het EIB in de studie Investeren in de Nederlandse woningmarkt: investeringsopgaven in twaalf provincies.

In de meeste provincies blijft het absolute planaanbod in het komende decennium al achter bij de voorziene vraag en dit is zeker het geval bij een relatief hoge demografische groei. Planaanbod is bovendien nog geen feitelijk aanbod: in de praktijk is sprake van planuitval, waarbij plannen wegvallen of uitgesteld worden. Van de huidige plannen blijkt zelfs 50 procent te bestaan uit zogenaamde zachte plannen. Deze moeten vaak nog worden uitgewerkt en bestuurlijk ook nog worden goedgekeurd. Hierbij valt op dat verschillende plannen in strijd zijn met beleidsmatige uitgangspunten van de provincies en in sommige gevallen ook van de gemeenten. De grootse spanning treedt op in de provincie Utrecht, waar het aanbod ver achterblijft bij de vraag.

Zonder nieuwe locaties zal toenemende schaarste het beeld gaan vormen op de woningmarkt in de meeste provincies van Nederland in het komend decennium. Schaarste op de woningmarkt veroorzaakt verschillende negatieve maatschappelijke effecten. Het drijft de prijzen op, het beperkt de keuzevrijheid van woonconsumenten en het leidt ertoe dat kopers onder druk komen te staan om overhaaste beslissingen te nemen. Schaarste is bovendien geen stimulans voor ontwikkelaars en bouwers om creatief en zo klantgericht mogelijk te bouwen.

De grootste uitdaging ligt bij de groene ruimtes rondom de populaire steden. Het gaat hierbij overigens niet om natuurgebieden of bijzondere landschappen, maar om hierbuiten gelegen weilanden waar groene woonomgevingen zijn te ontwikkelen. Het ruimtelijk beleid dat gericht is op zuinig ruimtegebruik maakt dit tot op heden nauwelijks mogelijk, maar de sleutel om voldoende woningaanbod te organiseren en ook de druk op de binnensteden wat te verminderen ligt hier. De uitdaging is vooral om mooie woningbouw te ontwikkelen die past bij de omgeving en dit te combineren met een hoogwaardige groene openbare ruimte.

De studie biedt daarnaast een verkenning van de investeringsopgaven in de woningbouw. Hierbij is de periode 2016-2030 verkend aan de hand van de verwachte trendmatige demografische en economische ontwikkeling. Opvallend zijn met name de forse investeringen in de bestaande woningvoorraad. Realisatie van ambitieuze doelstellingen rond duurzaamheid zou bij de huidige techniek een investering vereisen van 130 miljard euro in de komende 15 jaar. Voor de algemene kwaliteitsverbetering van de voorraad – inclusief vervanging – is nog eens ruim 150 miljard euro aan investeringen nodig. 

Reageer op dit artikel