nieuws

vrom: 56 aandachtswijken ontwikkelen zich positief

Geen categorie

De situatie in de 56 aandachtswijken ontwikkelt zich positief.

De waarde van het vastgoed in de wijken stijgt. Er zijn veel projecten die de veiligheid en leefbaarheid in de wijken verbeteren en in veel wijken worden bewoners actief betrokken bij de gemeentelijke plannen. Dit schrijft minister Dekker (VROM) in een brief aan de Tweede Kamer over de 56-wijkenaanpak. Door middel van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), stimuleert minister Dekker de stedelijke vernieuwing. Dekker constateert in haar brief dat de prestatieafspraken die gemeenten en corporaties hebben gemaakt een toename betekent van nieuwe woningen. Per saldo neemt de woningvoorraad met bijna 4 procent toe en stijgt het aandeel koopwoningen in de aandachtswijken met 11 procent naar 39 procent.De afspraken en programma’s geven volgens Dekker voldoende prikkels om de midden en hogere inkomensgroepen aan de wijken te binden en bieden voldoende mogelijkheden voor de (her)huisvesting en doorstroming van bewoners met lagere inkomens. Tevens concludeert de minister dat ‘ook na soms ingrijpende veranderingen’ van sloop en nieuwbouw er voldoende betaalbare woonruimte beschikbaar blijft. ‘Niet altijd in de wijk zelf, maar dan zeker in de naastgelegen wijken van de stad en de randgemeenten rondom.’Volgens het nieuwbouwprogramma in de 56 wijken worden er in totaal 53.300 koopwoningen gebouwd en 8300 huurwoningen verkocht aan zittende bewoners. Verder worden bij elkaar bijna 59.000 woningen gesloopt, ongeveer 24.000 huurhuizen teruggebouwd en ongeveer 28.000 woningen gerenoveerd.De 56-wijkenaanpak kampt echter ook met problemen: de tegenvallende afzetmarkt voor koopwoningen en het draagvlak onder (vooral allochtone) bewoners. De stagnatie van de afzet van woningen heeft vooral betrekking op de duurdere koopwoningen. Voor een aantal wijken is het niveau van voorzieningen en de kwaliteit van de openbare ruimte nog onvoldoende om potentiële kopers daadwerkelijk te interesseren voor een woning in de wijk. Om dergelijke onvoorziene problemen op te lossen, heeft minister Dekker een budget en mankracht beschikbaar om gemeenten en corporaties bij te staan.

Reageer op dit artikel