nieuws

Vastgoedorganisaties Rijk gaan beter samenwerken

Geen categorie

De samenwerking tussen de vijf vastgoedorganisaties van het Rijk in de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) zal verder worden geïntensiveerd.

Het gaat om Rijkswaterstaat (Verkeer en Waterstaat), de Rijksgebouwendienst (VROM), de dienst Domeinen (Financiën), DGW&T (Defensie) en de Dienst Landelijk Gebied (Landbouw). Dat blijkt uit het jaarverslag over 2003 van de onder het ministerie van Financiën ressorterende dienst Domeinen. De dienst vertegenwoordigt de staat als eigenaar van gebouwen, gronden, objecten en roerende zaken. Over de al enkele jaren bestaande samenwerking tussen de vijf vastgoedorganisaties van het Rijk stelt directeur Willem Groothuis van Domeinen in zijn jaarverslag: ‘De problemen zijn complex en de belangen worden steeds groter. De overheid heeft stedelijke, infrastructurele en natuurdoelstellingen.’ Daarom moet de samenwerking steeds nauwere vormen krijgen, volgens Groothuis. ‘In de RVR kunnen we processen stroomlijnen door samenwerking,’ aldus Groothuis. ‘We willen overlappingen opheffen en samen problemen aanpakken. En ook kan het verschaffen van inzicht in vastgoedposities en voorgenomen transacties voorkomen dat departementen elkaar ongewild in de weg zitten, waardoor de prijzen op de markt stijgen.’ Domeinen heeft volgens Groothuis al het goede voorbeeld gegeven door grond vrij te houden voor de aanleg van de Hanzelijn, een spoorlijn die Lelystad met Zwolle zal verbinden. Door landbouwgrond te reserveren voorkomt Domeinen kostbare onteigeningsprocedures. De betere samenwerking tussen de vijf vastgoedorganisaties heeft er ook al in geresulteerd dat de herbestemming van overtollige defensieterreinen onder regie van de RVR worden uitgevoerd. De ontvangsten van Domeinen uit de verkoop van agrarische onroerende zaken bedroegen 41 miljoen euro in 2003. In 2002 was dat 18 miljoen euro. De toename werd hoofdzakelijk veroorzaakt door verkochte landbouwgronden in altijd durende erfpacht. De opbrengst wordt besteed door minister Zalm om het begrotingstekort terug te dringen. De ontvangsten uit de overige verkopen onroerende zaken lieten vorig jaar een daling zien ten opzichte van 2002, te weten 41 miljoen euro in 2003 tegenover 51 miljoen euro in 2002. Het totale beheersareaal van Domeinen bedroeg eind vorig jaar 1.629.000 hectare. Hiervan bestaat 90 procent uit water. Vergeleken met 2002 is het areaal per saldo afgenomen met 2000 hectare, hoofdzakelijk door de verkoop van landbouwgrond.

Reageer op dit artikel