nieuws

Uitgifte bedrijventerreinen in 2002 fors gedaald

Geen categorie

De uitgifte van bedrijventerreinen blijft dalen.

In 2002 is in Nederland 910 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen uitgegeven. Dat is 6 procent (64 hectare) minder dan het jaar daarvoor. Daarmee lijkt de uitgifte enigszins stabiel na een grote terugval in de voorgaande jaren. In 2002 is aan kantooroppervlakte 700.000 m2 gerealiseerd, een daling van ongeveer 300.000 m2 in vergelijking met 2001. Dit blijkt uit het rapport Werklocaties 2003, dat Etin Adviseurs in opdracht van het ministerie van VROM heeft opgesteld op basis van een inventarisatie in alle Nederlandse gemeenten.De grootste daling van de uitgifte werd in Limburg en Zuid-Holland geregistreerd met respectievelijk 42 procent en 36 procent. Uitzondering op de dalende trend zijn de provincies Noord Holland (uitgifte 17 hectare, groei 26 procent) en vooral Zeeland, dat door de uitgifte van 119 hectare zeehaventerreinen tweederde van de jaaruitgifte in die categorie voor haar rekening nam. In 2002 heeft 60 procent van alle uitgifte plaatsgevonden op gemengde bedrijventerreinen. Dat was het jaar daarvoor nog 72 procent. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de grote uitgifte van zeehaventerreinen (uitgifte 187 hectare, groei 21 procent). De gemeenten in Nederland hebben voor ongeveer 9000 hectare aan plannen liggen voor de aanleg van bedrijventerreinen. Dat is 500 hectare meer dan vorig jaar. Het gaat om plannen in studie, in voorbereiding of die reeds in ontwikkeling zijn. Het grootste oppervlak aan terreinen aan plannen liggen er bij Noord-Brabant (1500 hectare), Noord-Holland (1300 hectare) en Flevoland (1065 hectare). Het aandeel van hoogwaardige bedrijvenparken in het totaal is gestegen met 6 procent van het uitgegeven oppervlak. Als het gaat om de veroudering van bedrijventerreinen is weinig veranderd. Van de voorraad wordt 22 procent gezien als verouderd en valt nog eens 9 procent onder herstructurering. In 2002 is 500.000 m2 toegevoegd aan de kantoorvoorraad in Nederland. Hiermee komt het totale kantoorareaal op 22,8 miljoen m2. De totaal gerealiseerde kantooroppervlakte (op locaties groter dan 10.000 m2) in 2002 bedroeg 700.000 m2 bruto vloeroppervlak. Dat is aanmerkelijk minder dan de 1 miljoen m2 van 2001. Voor de komende vijf jaar zijn er in Nederland plannen om bijna 10 miljoen m2 bruto vloeroppervlak aan kantoren te bouwen. Dit zal voornamelijk in Noord-Holland (4,4 miljoen m2), Zuid-Holland (1,4 miljoen m2) en Utrecht (1,1 miljoen m2) plaatsvinden. Noord-Holland, en dan vooral het stadsgewest Amsterdam, is dé kantorenprovincie bij uitstek: eenvijfde van alle grootschalige kantoorlocaties bevindt zich in deze provincie. De realisatie was in 2002 meer dan 300.000 m2, bijna 45 procent van het totaal voor heel Nederland. Ook in Utrecht (92.000 m2), Noord-Brabant (88.000 m2), Zuid-Holland (76.000 m2) en Gelderland (67.000 m2) is kantoorruimte neergezet. Limburg en Zeeland hebben geen nieuw oppervlak gerealiseerd, mogelijk door de gehanteerde ondergrens van 10.000 m2 per locatie. Voor een gedetailleerd verslag van het onderzoeksrapport van Etin Adviseurs over de uitgifte van bedrijventerreinen in 2002, zie ook het februarinummer van Vastgoedmarkt.

Reageer op dit artikel