nieuws

nota ruimte moet worden bijgestuurd

Geen categorie

Om de doelstellingen van de Nota Ruimte te realiseren, moeten de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op tal van gebieden worden bijgestuurd.

Zo gaat de verstedelijking ten koste van de groene ruimte, de kwetsbaarheid voor overstromingen en wateroverlast neemt toe en de diversiteit van stedelijke centra neemt af. Dat blijkt uit de studie Monitor Nota Ruimte. De opgave in beeld, die het Ruimtelijk Planbureau en het Milieu- en Natuurplanbureau gisteren uitbrachten. De studie is verricht in opdracht van de minister van VROM.Bij stedelijk groen, water, landschapskwaliteit en diversiteit, gaan de doelstellingen van de Nota Ruimte tegen de stroom van de recente ontwikkelingen in. Vanuit het oogpunt van veiligheid en overlast is de wateropgave zelfs urgent te noemen. Nederland is de afgelopen jaren aanmerkelijk kwetsbaarder geworden voor overstroming. Dit komt enerzijds doordat steeds meer mensen wonen in gebieden die kunnen overstromen. Anderzijds is, als gevolg van de gestegen huizenprijzen, de economische waarde van het onroerend goed toegenomen, en daarmee de mogelijke economische schade in het geval van overstroming. Daarbij komt nog dat in nieuwbouwgebieden weinig ruimte wordt gereserveerd om water te kunnen bergen.Ook de balans tussen groen en verstedelijking staat onder druk. Delen van de groene bufferzones rondom de stedelijke gebieden zijn bouwgrond geworden en de hoeveelheid groen in en om de stad neemt af in relatie tot de vraag. Verder worden de stedelijke centra in de periode tot 2004 weliswaar intensiever benut, maar dit gaat niet altijd gepaard met een, in de Nota Ruimte beoogde, grotere diversiteit. Bovendien is de stad in de afgelopen jaren niet aantrekkelijker geworden voor de hogere- en middeninkomens: groepen die het rijk graag in de steden wil vasthouden of terugkrijgen.

Reageer op dit artikel