nieuws

nieuwe wet ruimtelijke ordening aangenomen

Geen categorie

De verantwoordelijkheden voor gemeenten, provincies en rijk bij ruimtelijke ontwikkeling zijn voortaan duidelijker geregeld.

De daarvoor benodigde ruimtelijke spelregels zijn vereenvoudigd, korter en verbeterd nu de Eerste Kamer 17 oktober 2006 heeft ingestemd met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). ‘Het zwaartepunt ligt bij de gemeente, de kaders van provincie of het rijk worden vooraf gesteld, zo stelde minister Winsemius (VROM) tijdens het debat in de Eerste Kamer. Voor burgers blijft inspraak bij ruimtelijke plannen bestaan. Daarnaast krijgen zij meer ruimte voor initiatieven. Met de Wro kunnen andere overheden en marktpartijen beter inspelen op actuele ontwikkelingen en betere afspraken met elkaar maken.De Wro is onlosmakelijk verbonden met de uitvoering van de Nota Ruimte, de visie van het kabinet op de inrichting van Nederland. De Nota Ruimte geeft andere overheden meer ruimte voor ruimtelijke ontwikkeling en meer verantwoordelijkheden. Om daar daadwerkelijk invulling aan te geven, hebben de overheden instrumenten nodig waaronder de Wro.Verder betekent de Wro onder meer:- een verkorte bestemmingsplanprocedure van ruim een jaar naar ongeveer 26 weken;- verplichte digitalisering van bestemmingsplannen;- niet langer goedkeuring van bestemmingsplannen door provincies- provincies en het Rijk kunnen in de bestemmingsplanprocedure wel een aanwijzing geven;- een snelle procedure om te bouwen (het projectbesluit);- een percentage van 2 procent eigen risico voor een planschadevergoeding;- de mogelijkheid om vergunningprocedures te coördineren en te bundelen in één beroeps- en bezwaarprocedure door de vergunning verlenende partij (coördinatieregeling);- verplichte actualisering of verlenging van bestemmingsplannen eensin de 10 jaar.

Reageer op dit artikel