nieuws

nieuwe regelgeving voor bodembeheer

Geen categorie

Deze maand is de regelgeving voor het verbeteren van de uitvoeringskwaliteit in het bodembeheer (Kwalibo) in werking getreden.

De regelgeving omvat drie onderdelen: een wettelijke basis in de Wet Milieubeheer (Wm), een algemene maatregel van bestuur (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer) en een ministeriële regeling (Regeling uitvoeringskwaliteit bodembeheer). De regelgeving is van belang voor opdrachtgevers in het bodemveld (bedrijfsleven, particulieren en overheden), opdrachtnemers (advies- en ingenieursbureaus, laboratoria, aannemers, grondbanken en inspectie-instellingen) en de overheden in hun rol van bevoegd gezag of toezichthouder.De kiem voor de nieuwe wetgeving is gelegd eind jaren negentig toen een aantal misstanden in het bodembeheer aan het licht kwamen. Door middel van een erkenningsregeling beogen de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat de kwaliteit in het bodemveld te verbeteren. Aanvragen tot het nemen van besluiten, bijvoorbeeld de instemming met een saneringsplan, moeten door het bevoegd gezag (gemeente of provincie), niet-ontvankelijk worden verklaard als bij die aanvraag bodemgegevens zijn gevoegd van een bodemintermediair die niet beschikt over een erkenning.De Kwalibo-regelgeving zal in fases worden ingevoerd om alle betrokkenen de gelegenheid te geven de benodigde certificaten te verkrijgen. Bij uitvoeringsorganisatie Bodem+, een onderdeel van SenterNovem is meer informatie te verkrijgen over de certificatie- en erkenningsregels (www.senternovem.nl/bodemplus). Dezelfde organisatie publiceert ook lijsten van erkende bodemintermediairs.

Reageer op dit artikel