nieuws

neprom wil helderheid over epc-norm woningbouw

Geen categorie

Recentelijk bleek dat door een procedurefout van het ministerie van VROM de aanscherping van de energieprestatienorm (EPC) voor woningbouw niet vanaf 1 januari 2006 in werking is getreden, maar pas vanaf 15 augustus van dit jaar rechtsgeldig wordt.

Dit betekent dat projectontwikkelaars nog tot die datum de oude EPC-norm kunnen hanteren. Volgens de Neprom heeft het ministerie verzuimd om de sector te informeren over de niet-rechtsgeldigheid van de EPC-verlaging, terwijl zij hiervan eind 2005 al op de hoogte was. Projectontwikkelaars en bouwbedrijven zijn hierdoor zowel in tijd als geld zeer ernstig benadeeld, zo stelt de Neprom. Onder grote druk stemde de Tweede Kamer eind 2005 in met het voorstel van minister Dekker om met ingang van 1 januari 2006 de EPC voor woningbouw aan te scherpen naar 0.8. Nu blijkt dat op dat moment het ministerie al op de hoogte was van de niet-rechtsgeldigheid van dat besluit, dat op 29 december 2005 in de Staatscourant verscheen.Op grond van de EU-richtlijn moeten alle technische specificaties (dus ook de aanscherping van de EPC-norm) worden genotificeerd, zodat de Europese Commissie en de andere 24 lidstaten kunnen nagaan of de voorgenomen regelgeving strijdig is met het verdrag, met andere Europese regelgeving of leidt tot handelsbelemmeringen. Zo’n notificatieprocedure duurt minimaal drie maanden of zoveel langer als nodig is om vragen te beantwoorden. De invoering van een niet genotificeerde technische specificatie is niet rechtsgeldig en de burger hoeft zich (op grond van het Securitel-arrest) hier niet aan te houden. Er is dan namelijk in strijd met het Europees recht gehandeld. Naar de mening van Neprom heeft de procedurefout tot gevolg dat woningbouwaanvragen die voldoen aan de oude EPC van 1.0 in elk geval tot 15 augustus 2006 nog steeds kunnen en moeten worden goedgekeurd. Het ministerie van VROM heeft, ondanks herhaald verzoek van de Neprom, hierover nog steeds geen uitsluitsel kunnen geven. Ook de VNG is, blijkens haar website, van mening dat het oude besluit niet rechtsgeldig is.

Reageer op dit artikel