nieuws

neprom in vernieuwingsoffensief bouw

Geen categorie

De Neprom, de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen, doet mee aan het Vernieuwingsoffensief Bouw.

Daartoe is een Vernieuwingsakkoord gesloten met de Regieraad Bouw. Het akkoord werd ondertekend door drs. H.D. Werner, voorzitter van de Neprom, en dr. J.C.M. Hovers, voorzitter van de Regieraad Bouw. Bij de Neprom zijn bijna zeventig voornamelijk grotere projectontwikkelaars aangesloten die gezamenlijk ongeveer 7 miljard euro per jaar in de ontwikkeling van onroerend goed investeren.In het Vernieuwingsakkoord is vastgelegd welke bijdragen de Neprom levert aan de vernieuwing van de bouwsector. De Neprom zet zich ervoor in dat projectontwikkelaars meer ruimte krijgen om zich te richten op de wensen en behoeften van de eindgebruikers, op waardecreatie en op levensduurkosten. De belangenorganisatie onderschrijft dat consumentgericht ontwikkelen steeds belangrijker wordt en stimuleert de daarvoor benodigde marketingcompetentie via experimenten en kennisoverdracht.Aan professionalisering wordt ook gewerkt via de Neprom Leergang Projectontwikkeling. Deze opleiding besteedt veel aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verder draagt de Neprom zorg voor kennisuitwisseling tussen de leden over dit onderwerp. Thema’s uit het Vernieuwingsakkoord zullen aan de orde komen tijdens studiebijeenkomsten en andere activiteiten gericht op leden, overheden en andere bouwpartners. De Neprom zal ook structureel de aandacht vergroten voor duurzaamheid en milieukwesties binnen de projectontwikkeling.Om de samenwerking tussen overheid en marktpartijen te verbeteren heeft de Neprom met het ministerie van VROM de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling opgesteld. Deze handleiding is mede bedoeld om selectie op basis van kwaliteit te stimuleren. Samen met het Rijk en gemeenten zet de Neprom zich in voor brede naleving van de Reiswijzer. De leden moeten zich houden aan de Neprom Gedragscode en kunnen worden aangesproken op zorgvuldigheid, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om de transparantie te vergroten is verder samen met de NVB een landelijk nieuwbouwportaal (Niki) opgericht, een website waarop alle nieuwbouwwoningen in Nederland te vinden zijn.De Regieraad Bouw heeft inmiddels tien Vernieuwingsakkoorden gesloten met organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs. De Regieraad is door de ministers van EZ, VROM en VenW in het leven geroepen om de vernieuwing van de bouwsector aan te jagen.

Reageer op dit artikel