blog

WOZ- waarde aan modernisering toe (2)

Geen categorie

In december 2014* schreef ik over het invoeren van het begrip marktwaarde dat moet zorgen voor een toekomstig bestendige WOZ- waarde. De modernisering zit hierbij in de aansluiting op de actuele ontwikkelingen in de taxatiesector. Meer specifiek gaat het over vakkennis bijhouden en uitbreiden en je gecontroleerd onderwerpen aan de beroepsethiek.
De ‘vastgoedadviessector’ is al veel verder met regulering en kwaliteitsverbetering (RICS, PTA, TMI, Tegova et cetera) dan bijvoorbeeld de Nederlandse gemeenten en samenwerkingsverbanden. De gemeentelijke WOZ- taxatiesector moet deze stap voorwaarts nog maken.

Stap 1 is herinvoering van de ‘Uitvoeringsregeling Vakbekwaamheidseisen‘.
Stap 2 is registratie en certificering verplicht stellen voor ambtelijke taxateurs bij gemeenten.

Een uitvoerend WOZ- taxateur die werkzaam is bij of voor een gemeente moet per definitie een registertaxateur zijn (behalve voor kamer MWB/MA van VastgoedCert, die de titel RT niet kent). De taxateur blijft hierdoor verplicht zich op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen in zijn kennisdeelgebied(en) en hij conformeert zich aan de regels van beroepsethiek van Het Register (tucht of strafrechtuitspraken kunnen consequenties hebben voor de inschrijving in het register).

De taxateur kiest binnen het WOZ-werkveld een of meer deeldisciplines en toont via certificering aan over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken. De registertaxateur WOZ voldoet daarmee aan de hiervoor genoemde vakbekwaamheidseisen (op 1 januari 2010 is de uitvoeringsregeling vakbekwaamheidseisen Wet Waardering Onroerende Zaken ingetrokken).

Het kan wat mij betreft niet zo zijn dat de overheid van de vastgoedsector verlangt zelf regels op te stellen en kennis te borgen via registratie en tegelijkertijd zijn taxateurs hiervan vrijstelt (Lees: WOZ- of belastingtaxaties laten uitvoeren door niet gecertificeerde taxateurs). De gediplomeerde WOZ-taxateur is immers nog geen gecertificeerde registertaxateur. De geregistreerde WOZ-taxateur is niet altijd ‘gekoppeld’ aan een andere Werkkamer. Het profiel van de WOZ-taxateur moet daarom meetbaar worden getoetst aan de inschrijving en daarmee registratie in een of meer van de overige Werkkamers.

Op dit moment zijn in het land talloze vakbekwame taxateurs actief die WOZ-taxaties verrichten bij en voor gemeenten en samenwerkingsverbanden. Slechts enkelen van hen hebben een certificering als registertaxateur. Het ligt op de weg van de niet gecertificeerde taxateurs om zich in te schrijven in het huidige systeem van Kamerregistratie bij SCVM of VastgoedCert. Per 1 januari 2016 zal inschrijving plaatsvinden in het Centraal Register Vastgoedtaxateurs. Oprichting van het centrale register voor taxateurs wordt nu voorbereid. Het zal bestaan uit vijf deelregisters. Deze richten zich op grootzakelijk vastgoed, midden- en klein zakelijk vastgoed, landelijk en agrarisch vastgoed, WOZ en woningen.

De registertaxateur toont met zijn/haar inschrijving(en) aan over een minimale basiskennis te beschikken en deze jaarlijks te zullen bijhouden door het volgen van het hercertificeringsprogramma. Bovendien geeft hij/zij hiermee aan om aan de beroepsethische waarden en normen te willen blijven voldoen.

Paul Mulder RT bij Ex Tunc – Waardemanagement

*WOZ-waarde aan modernisering toe, 1 december 2014

Reageer op dit artikel