blog

WOZ-waarden woningen vanaf 2014 openbaar

Geen categorie

De Eerste en Tweede Kamer aanvaardden in maart 2013 een wetsvoorstel waarmee de WOZ-waarden van woningen openbaar worden. Deze Wet tot wijziging van de Wet waardering onroerende zaken voor een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen van 28 maart 2013 (Stb. 2013, 129) is mogelijk per 1 juli 2014 van kracht.

Met deze maatregel komt onverwacht een eind aan een discussie die 25 jaar geleden begon in de vakliteratuur. Ook de Waarderingskamer, die toezicht houdt op de uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten, pleitte jaren geleden al voor openbaarheid van WOZ-waarden van woningen. De Waarderingskamer adviseerde eind juni 2013 aan de staatssecretaris van Financiën om de wet op 1 juli 2014 in werking te laten treden. Belanghebbenden kunnen dan waarschijnlijk via een zogenoemde WOZ-viewer (analoog aan de BAG-viewer) bij het Loket voor openbare WOZ-waarden de waarden van woningen inzien via internet.

De WOZ-waarden worden gekoppeld aan adresgegevens en enkele objectkenmerken, zoals de oppervlakte van het object, die afkomstig zijn uit de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG). Deze basisregistraties presenteren de informatie onder andere in een BAG-viewer. In het zogenoemde WOZ-loket wordt een koppeling gelegd tussen deze al openbare gegevens en de WOZ-waarde. Gemeenten hoeven dan niet (meer) individuele verzoeken van burgers hierover te behandelen. Via internet maakt een zogenoemde WOZ-viewer de woningwaarden openbaar.

De WOZ-viewer biedt burgers de mogelijkheid WOZ-waarden op te zoeken. Dat gebeurt niet door directe inzage in de Landelijke Voorziening (LV) WOZ, maar via een apart digitaal loket. De LV WOZ is het gegevensknooppunt dat regelt dat de gegevens van de gemeenten worden geleverd aan de overheden die de WOZ-gegevens gebruiken bij de belastingheffing, en andere instanties die de gegevens mogen gebruiken (CBS, banken, verzekeraars notarissen, huurcommissies en Staatsbosbeheer). De LV WOZ wordt beheerd bij het Kadaster. Om de gegevens digitaal te kunnen opvragen door burgers, wordt uit de LV WOZ periodiek (maandelijks) ‘een loket’ gevuld met WOZ-waarden.

De WOZ-waarde opvragen in de WOZ-viewer werkt straks waarschijnlijk ongeveer hetzelfde als bijvoorbeeld BAG-gegevens opvragen in de bestaande BAG-viewer. Wie wil weten wat daar is te vinden zie http://bagviewer.geodan.nl/

Via een website kan straks van een woning met bijvoorbeeld een adres, postcode en huisnummer een bijbehorende WOZ-waarde worden opgevraagd. De WOZ-waarde wordt met de geldende waardepeildatum vermeld. Het taxatieverslag met de vergelijkende marktgegevens wordt niet op deze wijze ontsloten, maar blijft uitsluitend op te vragen door de belanghebbende. Ook dat kan digitaal en in steeds meer gemeenten via https://mijn.overheid.nl. De openbaarheid betreft alleen de WOZ-waarde van woningen, de WOZ-waarde van bedrijfspanden wordt (nog) niet openbaar.

De WOZ-waarde openbaar maken betekent dat er geen beperkingen zijn om WOZ-waarden op te vragen, tenzij men een groot aantal WOZ-waarden tegelijk wil ontvangen. Geïnteresseerden kunnen voortaan ook puur uit nieuwsgierigheid WOZ-waarden opvragen. Overigens is het wel zo dat elk adres apart moet worden geselecteerd om de informatie te kunnen inzien. Aanvraag van grote aantallen ineens is in de WOZ-viewer niet mogelijk.

Het is nu ook al zo dat men de WOZ-waarden van maximaal negen woningen kan opvragen, zoals die van gelijksoortige woningen in de straat of buurt. WOZ-waarden van andere woningen verstrekken vormt een onderdeel van de motivering van de juistheid van de WOZ-waarde. De openbaarheid van de WOZ-waarde biedt daarmee duidelijk meer mogelijkheden om de WOZ-waarde van de eigen woning te controleren en dwingt gemeenten tot nog grotere zorgvuldigheid bij het vaststellen van de WOZ-waarden.

Jan Gieskes,

secretaris Waarderingskamer en toezichthouder op WOZ-taxaties.

Meer informatie: www.kennisbankwoz.nl

Reageer op dit artikel