blog

Lichtpuntjes in barre tijden

Geen categorie

Over de malaise op de woningmarkt en de gevolgen daarvan voor de makelaardij wil ik het niet hebben; daarover worden we bijna dagelijks door de media geïnformeerd. Voor de verandering vraag ik uw aandacht voor een aantal positieve structurele ontwikkelingen in de sector.

Allereerst de prijzenswaardige beslissing van de drie grootste makelaarsverenigingen om hun totale woningaanbod op Funda te zetten. Natuurlijk is hierover binnen de NVM uitvoerig gediscussieerd, want de afweging was lastig: Aan de ene kant verliezen de NVM makelaars een stuk exclusiviteit, aan de andere kant wordt door deze beslissing de positie van Funda zodanig versterkt, dat het voor andere zoekmachines wel erg lastig, zo niet onmogelijk wordt om een concurrerend product in de markt te houden of te zetten. Funda was al marktleider, maar door het gezamenlijke aanbod van de drie grootste brancheverenigingen is de marktpositie bijna onaantastbaar. De meest fervente pleitbezorgers van vrije concurrentie vinden dit misschien geen goede zaak, maar voor de consument is het een groot gemak dat het totale aanbod van koopwoningen nu op één site is te vinden. Funda kan door deze bundeling van krachten het product verder verbeteren. Bovendien ontstaat daardoor een grote database die zich uitstekend leent voor woningmarktonderzoek en statistische analyses.

Een andere positieve ontwikkeling is dat het Algemeen Bestuur van VastgoedCert met volledige goedkeuring van zijn achterban heeft besloten dat makelaars/taxateurs, die in het register zijn ingeschreven, maar geen lid zijn van een branchevereniging, op korte termijn een gedragscode moeten onderschrijven en aan tuchtrecht zullen worden onderworpen.

Tot nu toe is het zo dat de leden van de verschillende brancheverenigingen vallen onder het tuchtrecht van de desbetreffende vereniging, terwijl de ongeorganiseerden nergens onder toezicht staan en bij wangedrag niet gemakkelijk uit het register kunnen worden verwijderd.

Een werkgroep onder mijn leiding zal de komende maanden een inventarisatie maken van de diverse gedragscodes en zal in overleg met de desbetreffende brancheverenigingen de diverse codes op belangrijke punten harmoniseren. Tevens zal worden bekeken of de klachtenprocedures en de geschillenregelingen, inclusief tuchtrecht, binnen de sector kunnen worden gecentraliseerd bij al gevestigde instellingen op dit terrein. Op deze wijze willen makelaars en taxateurs hun bijdrage leveren aan een betere corporate governance en aan meer transparantie voor de stakeholders over de wijze waarop geschillen worden beslecht. Voor het imago van de sector is dat van wezenlijk belang.

Ten slotte vraag ik aandacht voor het rapport van prof. dr. Dirk Brounen (Erasmus Universiteit) over de executieveilingen van woningen. Hieruit komt duidelijk naar voren dat deze veilingen in een nogal schimmige omgeving worden georganiseerd. De advertenties voor de veilingen kunnen bijna niet kleiner en de informatie over de objecten is volstrekt ontoereikend. Er is berekend dat ongeveer 37 procent van de te realiseren opbrengst voor de NHG of de bank verloren gaat vergeleken met de situatie waarbij de verkoop via een vrijwillige veiling – hetzij traditioneel, hetzij via internet – zou plaatsvinden.

Kort geleden heeft de directie van NHG de aanbeveling overgenomen om deze veilingen anders te organiseren. Dat lijkt mij vrij simpel: NHG heeft als garantiegever het recht om de voorwaarden te bepalen, waaraan de banken bij de verstrekking van door NHG gegarandeerde hypotheken moeten voldoen. Inmiddels is er een aantal bedrijven actief met het veilen via internet. Laat NHG nu het initiatief nemen om een en ander te regelen door een tender uit te schrijven, waarbij de inschrijver met de beste prijskwaliteitverhouding gedurende x jaar de concessie krijgt om alle executieveilingen van woningen te doen, waarvoor NHG een garantie heeft afgegeven. De banken zouden er goed aan doen zich bij dit initiatief van NHG aan te sluiten.

Moeilijke tijden lenen zich bij uitstek voor reflectie en systeemverbeteringen waar vaak onvoldoende tijd en aandacht voor is als de markt booming is.

Deze column is eerder gepubliceerd in Vastgoedmarkt februari 2009.

Reageer op dit artikel