nieuws

Verhuurdersheffing kost corporaties 2 miljard

Financieel

Verhuurdersheffing kost corporaties 2 miljard

De huur gaat vanaf 1 juli bij iedereen die in een huis van een corporatie woont omhoog, maar bij de meeste bewoners stijgt de huur minder hard dan voorheen.

Uit een enquête van koepelorganisatie Aedes onder 228 woningcorporaties blijkt dat de huur gemiddeld stijgt met het inflatiepercentage van 1,6 procent (peilmaand november 2018). Huurders hebben dat te danken aan een akkoord dat de Woonbond en Aedes in december vorig jaar sloten. Dat huurakkoord bepaalt dat de prijzen voor sociaal wonen niet verder mogen stijgen dan de gemiddelde consumentenprijzen. Dat staat pas vanaf volgend jaar in de wet, maar volgens Aedes wordt dit jaar al ‘gehandeld in de geest van het akkoord’. In 2018 lag de huurstijging nog iets (0,1 procentpunt) boven de inflatie, de jaren ervoor een stuk hoger. Sommige corporaties lieten de huren tot wel 4 tot 6 procent stijgen. Het hele onderzoek is hier (pdf)  te lezen.

Kosten

Die stijging van vier tot zes procent heeft alles te maken met de verhuurderheffing die werd ingevoerd. Die kost de corporaties inmiddels twee miljard euro per jaar. Vorig jaar kwam daar een andere belasting bovenop. Corporaties kunnen de rente van investeringen niet meer aftrekken. Dat kost ze nog eens 500 miljoen euro per jaar, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder. ‘Het is bijzonder dat de huurverhogingen beperkt blijven, want daarmee stoppen corporaties met het doorschuiven van de extra belastingen naar hun huurders.’ Overigens stijgt de huursom (alle huren bij elkaar opgeteld) vanaf 1 juli met 2 procent, onder meer doordat nieuwe bewoners op een huurverhoging kunnen rekenen.

Huren betaalbaar houden

Woningcorporaties sloten eind 2018 een nieuw Sociaal Huurakkoord met de Woonbond, met als doel om huren betaalbaar te houden. Norder: ‘Zo nemen vertegenwoordigers van corporaties en huurders samen hun verantwoordelijkheid om de huren betaalbaar te houden. Juist voor bewoners die het niet zo breed hebben. Dat was onder de huidige omstandigheden niet makkelijk. Het kabinet legt woningcorporaties steeds hogere belastingen op, maar wij willen die niet afwentelen op huurders. Consequentie is wel dat onze investeringen in nieuwbouw en verduurzaming de komende jaren keihard teruglopen.’

Meer ruimte voor lokaal huurbeleid

Het Sociaal Huurakkoord biedt meer ruimte om lokaal huurbeleid af te spreken. Uitgangspunt is dat de huren maximaal met inflatie stijgen. Maar als er ergens meer geld nodig is voor investeringen kunnen corporatie, huurdersorganisatie en gemeente samen afspreken de huren met maximaal 1 procent extra te verhogen.

2019: overgangsjaar

Aedes overlegt met Woonbond en het ministerie van BZK hoe de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord zo goed mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Er is namelijk nog wet- en regelgeving van kracht die botst met afspraken uit het akkoord. ‘De enquête laat zien dat corporaties dit jaar al in de geest van het Sociaal Huurakkoord handelen. De huurstijging ligt in de sector gemiddeld op inflatie. Bij een beperkt aantal corporaties steeg de huur met iets meer dan inflatie, bij anderen juist minder. Eén op de vier corporaties heeft al huren bevroren of verlaagd bij huurders die relatief te duur wonen’, aldus Marnix Norder.

Reageer op dit artikel