nieuws

Mooi jaar voor NSI

Financieel

Mooi jaar voor NSI
In Het Nieuwe Kantoor verleent vastgoedbelegger NSI diensten.

Kantoorbelegger NSI heeft een mooi jaar achter de rug. Het totaalresultaat kwam uit 91,6 miljoen euro, tegen een negatief resultaat van 17, 8 miljoen euro over 2016.

NSI kijkt terug op een succesvol 2017.  Een jaar geleden kondigde het bedrijf de nieuwe strategie aan die erop gericht is dé specialist op de Nederlandse kantorenmarkt te worden. ‘Hiermee hebben we het afgelopen jaar op bijna alle fronten goede vooruitgang geboekt’, constateerde ceo Bernd Stahli tevreden in zijn toelichting op de voorlopige jaarcijfers 2017 van het beursfonds.

Het direct resultaat steeg met 4,3 procent tot 49,3 miljoen euro, terwijl het indirect resultaat 42,2 miljoen euro bedroeg, tegen 65,1 miljoen euro negatief in 2016.

Er is volgens Stahli het afgelopen jaar ‘een bijna geheel nieuwe organisatie op poten gezet, met een nieuwe cultuur en identiteit’. Het team is teruggebracht van 81 medewerkers aan het begin van 2016 naar 49 per heden, waarvan er 24 nieuw zijn aangenomen. Als gevolg van deze rationalisatie is de EPRA-kostenratio van 27,7 naar 24,3 procent gedaald.

Het aantal objecten daalde met 39 naar 126 (in de loop van het jaar werden er 44 objecten verkocht voor 242 miljoen euro en vijf objecten gekocht voor 139 miljoen). Circa 60 procent  van de retailportefeuille is verkocht, conform de nieuwe strategie.

Het leegstandspercentage is van 21,4 naar 18,4 procent gedaald. Dit werd grotendeels veroorzaakt door desinvesteringen en acquisities, alsmede door een 7 procent  autonome (like-for-like) stijging van de bezettingsgraad bij het flexibele kantorenconcept HNK. NSI is optimistisch over de verhuur in 2018 aangezien de verhuuractiviteiten aantrekken, mede dankzij het nieuwe team dat verantwoordelijk is voor asset management en verhuur, alsook door de positieve economische omstandigheden.

De waarde van de portefeuille steeg autonoom (like-for-like) met 3 procent  in 2017, waarbij HNK met 10 procent  groeide en Offices met 3 procent. De waarde van de portefeuille bedroeg op 30 juni 2017 1.072,1 miljoen euro, tegen 764,6 eind 2016.

De polarisatie van de kantorenmarkt hield volgens Stahli gedurende het boekjaar aan: zo steeg de waarde van de G4-portefeuille met 9 procent, terwijl objecten in de provincie met 11 procent  in waarde daalden. De waarde van de resterende retailportefeuille daalde met 2 procent, voornamelijk als gevolg van lagere geschatte huurwaarden, ondanks de aanhoudende kracht van de Nederlandse economie en het sterk gestegen consumentenvertrouwen.

De beleningsgraad (LTV) daalde naar 36,9 procent aan het einde van 2017 (van 44,1 procent per jaareinde 2016) en zal naar verwachting verder afnemen als gevolg van het voortzetten van het asset-rotatieprogramma en het voorbereiden van de balans op de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. ‘Gezien de toenemende focus op initiatieven die waarde toevoegen, gaan we onze LTV-doelstelling verlagen naar 35-40 procent. Desalniettemin zouden we tijdelijk boven deze bandbreedte kunnen uitkomen indien en wanneer de juiste vastgoedtransacties op ons pad komen’, aldus de NSI-topman.

Aangezien in 2017 per saldo meer is verkocht dan aangekocht, zal de winst per aandeel in 2018 naar verwachting dalen.  Het dividend voor 2017 blijft stabiel op 2,16 euro per aandeel.

 

Reageer op dit artikel