nieuws

Correctie: Cordaan wel transparant over vastgoed

Financieel

Correctie: Cordaan wel transparant over vastgoed

Zorginstelling Cordaan blijkt een volledig overzicht van het vastgoedbezit te publiceren. Weliswaar niet op de eigen site, maar op die van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In het kader bij het interview met programmadirecteur Herontwikkelingslocaties Jaap van Rhijn van Cordaan – afgedrukt in de decembereditie van Vastgoedmarkt – staat dat de zorginstelling Cordaan niet transparant is over haar vastgoedbezit.

Vastgoedmarkt schrijft: ‘Hoeveel vastgoed de zorginstelling exact op de balans heeft staan, is onbekend. Cordaan is een stichting en publiceert dit soort informatie niet. Ook niet in de jaarverslagen, die wat de financiële kerncijfers betreft, slechts summiere informatie bevatten. Over 2016 publiceerde Cordaan trouwens helemaal geen jaarverslag, maar een ‘jaarbeeld’ met als enige kerncijfers de inkomsten (340 miljoen euro), het aantal cliënten (10.438), het aantal medewerkers (5.381) en het aantal vrijwilligers (1.961),’ aldus de tekst in het kader.

Deze opmerking blijkt onjuist. Cordaan publiceert weliswaar de jaarverslaggeving 2016 niet op de eigen website, maar die staat wel op een website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (zie bijgevoegde pdf bij dit artikel online). Uit de daar weergegeven cijfers over 2016 blijkt dat Cordaan voor 117 miljoen euro aan bedrijfsgebouwen en terreinen op de balans heeft staan, die zijn ondergebracht onder het kopje ‘materiële vaste activa’.

Van belang is ook de volgende opmerking in het jaarverslag 2016: ‘Stichting Cordaan Groep heeft een stelselwijziging doorgevoerd voor de waardering van afgekochte erfpacht op terreinen. Vanaf 2008 werden deze terreinen gewaardeerd tegen actuele waarde. Deze wijze van waarderen is echter niet gebruikelijk in de zorgsector en wordt niet geacht een bijdrage te leveren aan het inzicht in de vermogenspositie van Cordaan. Met ingang van de jaarrekening 2016 wordt het afgekochte erfpacht gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel historische kostprijs. Deze stelselwijziging leidt tot een afname van het eigen vermogen van Stichting Cordaan Groep van 7,216 miljoen euro per 1 januari 2015. Hiertegenover staat een gelijke afname van de boekwaarde van de materiële vaste activa. Op het vermogen en resultaat 2016 heeft deze stelselwijziging geen additioneel effect.’

De opmerking van auteur Ruud de Wit dat Cordaan onvoldoende transparant is over het eigen vastgoedbezit, is dus onterecht. Desgevraagd zegt Cordaan dat het Jaarbeeld 2016 op de eigen website ‘vooral een intern communicatiedoel had en niet bedoeld was als verantwoording.’

Jaarverslagen van zorginstellingen zijn terug te vinden bij het CIBG, dienst voor registers.

Reageer op dit artikel