nieuws

Koopstromenonderzoek provincies niet meer via bankgegevens

Data en technologie

Koopstromenonderzoek provincies niet meer via bankgegevens
Sander de Rouwe (IPO/gedeputeerde provincie Friesland), Eddy van Hijum (gedeputeerde provincie Overijssel), Martijn van Gruijthuijsen (gedeputeerde provincie Noord-Brabant) - beide voorzitter van het bestuurlijk interprovinciaal overleg (BACRE) - en Kim Ruijs (projectleider Regionale afstemming van de Retailagenda)

Provincies kunnen nu volgens dezelfde methodiek het koopgedrag van consumenten in kaart brengen. De provincies zullen geen gebruik meer maken van bankgegevens.

Op 5 oktober 2016 hebben provincies met het Rijk de provinciale Retaildeal ondertekend. Eén van de afspraken destijds was om te komen tot een landsdekkend en landsgrensoverschrijdend koopstromenonderzoek. Aangezien een landelijk koopstromenonderzoek momenteel een brug te ver is, hebben de provincies op 26 september 2019 gezamenlijk in het bestuurlijk interprovinciaal overleg (BACRE) en in samenspraak met de landelijke Retailagenda afspraken gemaakt om tot uniforme landelijke richtlijnen te komen. Het afsprakenkader (pdf) is een product van de provincies en Retailagenda. Op deze pagina staan de partners..

Rabobank

Met het afsprakenkader moet een einde gemaakt worden aan de versnipperde en soms ongeoorloofde inzameling van data van de winkelende burger. Zo heeft de Rabobank jarenlang via bankgegevens van particulieren data aangeleverd voor het koopstromenonderzoek in Brabant en Zeeland. Dat is niet bevestigd door de Rabobank maar wel bevestigt door de woordvoerder van de gedeputeerde economie Van Gruijthuijsen. Volgens haar zou het wel gaan om data van een ‘heel geaggregeerd niveau’. Maar de provincies hebben afgesproken om het  netjes te gaan doen enquêtes. De woordvoerder van het IPO (Interprovinciaal Overleg) zegt dat er voortaan alleen met enquêtes wordt gewerkt. Hij noemt het gebruiken van bankgegevens ‘niet handig met betrekking tot de privacy van de burgers’. In het afsprakenkader staat echter nog: ‘Het organiseren van een landelijk koopstromenonderzoek kent een te groot afbreukrisico. De Staatssecretaris van EZK heeft aangekondigd bezig om een gesprek te voeren met de grote banken in Nederland en te onderzoeken of landelijke koopstromen op basis van bankgegevens en pintransacties een realistisch landelijk alternatief vormen. Tot dusverre blijkt de data vanuit pintransacties vanuit privacygevoeligheid nog onvoldoende bruikbaar, onvolledig en realiseerbaar. Overigens blijft een landsdekkend koopstromenonderzoek geïnitieerd vanuit het Rijk wel een belangrijk streven.’

Drie jaar

Het doel van het kader is om per provincie betrouwbare en vergelijkbare koopstroomgegevens te verzamelen, zodat de uitkomsten op landelijk niveau met elkaar te vergelijken zijn. Het zullen open data zijn die via Retailinsiders, een platform waarmee  de provincies gaan samenwerken. Dat platform is in februari 2019 gelanceerd door Hogeschool Rotterdam en de brancheorganisaties. Voorlopig gaan alle provincies drie jaar lang op dezelfde manier aan de slag.  Op deze wijze kunnen de resultaten van gelijksoortige steden, wijken en dorpen binnen Nederland onderling worden vergeleken. Deze informatie is van grote waarde voor het opstellen van effect (detailhandels)beleid, zoals transformatie of locatiebepalingen, maar ook voor de onderbouwing van bestemmingsplannen in het kader van de Europese Dienstenrichtlijn.

Reageer op dit artikel