Europese duurzaamheidsregelgeving als onderdeel van het Investment Framework

Europese duurzaamheidsregelgeving als onderdeel van het Investment Framework
ESG Manager Rudy Verstappen van vastgoedbelegger Altera. Foto: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency

Complexe Europese duurzaamheidsregelgeving en beleidsinitiatieven noopt vastgoedbeleggers tot verdere transparantie over de duurzaamheid van hun vastgoedfondsen. Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en EU Taxonomie zijn hier onderdelen van. 'We weten nog niet precies hoe het er in de toekomst allemaal uit gaat zien, maar hebben zowel voor SFDR als EU-taxonomie aanpassingen doorgevoerd in ons beleggingsproces', zegt ESG Manager Rudy Verstappen van vastgoedbelegger Altera over de implementatie van de wetgeving.

Vooropgesteld: het is heel goed om binnen Europa de transparantie te vergroten en gemeenschappelijke normen in te voeren, beaamt Verstappen. Dat gaat greenwashing tegen. Europese regelgeving voorziet in een standaard voor wat vastgoedfondsen moeten rapporteren over hun duurzame investeringen, die een koolstofarme en klimaatbestendige economie stimuleren.

Met deze wetgeving moet het vergelijken van fondsen makkelijker worden”

Ecologisch duurzaam

Op Europees niveau is er een taxonomie opgesteld met criteria voor het vaststellen of een economische activiteit als ecologisch duurzaam kan worden gedefinieerd (de EU-taxonomie). Bij de EU-taxonomie wordt gekeken naar thema’s als klimaatmitigatie (tegengaan van klimaatverandering), klimaatadaptatie (het aanpassen aan klimaatverandering), circulariteit en biodiversiteit. Het is een holistische aanpak, met een bredere scope dan alleen energie.

Energielabel A of beter

De EU-taxonomie zorgt ervoor dat er een definitie komt van welk vastgoed als duurzaam mag worden aangemerkt. Een simpel voorbeeld: een gebouw mag pas als duurzaam worden bestempeld als het energielabel A of beter heeft. Dit schept meer duidelijkheid voor beleggers die graag willen investeren in duurzaam vastgoed, direct of via vastgoedfondsen. De fondsen worden beter vergelijkbaar.

Verstappen: ‘Veel fondsen zéggen dat ze duurzaam zijn, maar dat is lastig te vergelijken. De ene vindt een A-label duurzaam, de ander jaarlijkse verlaging van de CO2-uitstoot. Met deze wetgeving moet het vergelijken van fondsen makkelijker worden. Hierdoor is sneller te zien hoe duurzaam een fonds echt is.’

Altera EU Taxonomie
Rudy Verstappen: 'Soms is het onduidelijk hoe je invulling moet geven aan de regels.' Foto: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency

Rapporteren is verplicht

De SFDR - waarvan de eerste fase ingegaan is op 1 maart 2021 - is in principe van toepassing op alle financiële marktpartijen; naast vastgoedbeleggers als Altera geldt deze wet ook voor banken, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en levensverzekeraars. De SFDR verplicht marktpartijen die duurzame producten aanbieden, te rapporteren over de mate waarin hun beleggingen in lijn zijn met de taxonomie. Deze verplichting is 1 januari 2023 ingegaan. Altera neemt hierover informatie op in haar informatiememorandum, jaarverslag en op de website.

Veel onduidelijkheid

Met een aantal andere vertegenwoordigers uit de sector zit Verstappen namens Altera in een werkgroep over de wetgeving die is opgezet door de Dutch Green Building Council (DGBC). ‘Er is veel onduidelijk over de precieze interpretatie van de taxonomie en hoe deze betrekking heeft op de vastgoedsector. Er is nog geen waarheid, geen toetsingskader. In de werkgroep streven we naar harmonisatie in Nederland. We willen eenduidige interpretaties. De werkgroep werkt overigens in nauw overleg met toezichthouders en ministeries.’

We richten ons op een goede doorvertaling van de Europese regels”

Versnelde aanpak

Er moet volgens Verstappen ook actie ondernomen worden. ‘De opwarming van de aarde gaat sneller dan gedacht, met vele negatieve gevolgen voor mens en milieu. Dat vraagt om versnelling van de huidige gemiddelde aanpak ten aanzien van klimaatmitigatie. Om die reden komt op dit moment veel wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid op ons af, zowel op nationaal als Europees niveau.”

Onduidelijkheid over regels

Er zijn nog een aantal flinke uitdagingen, zegt Verstappen. ‘Als ik naar de SFDR en de EU-taxonomie kijk, merken ik en anderen in de sector dat veel regels algemeen zijn opgesteld, niet specifiek voor vastgoed. Bovendien zijn ze op verschillende manieren uitlegbaar. Met andere woorden: het is soms onduidelijk hoe je er invulling aan moet geven.’

EU Taxonomie doorvertalen

Binnen Altera leidt Verstappen de werkgroep die zich bezighoudt met de implementatie van de SFDR en EU Taxonomie. ‘Ons businessmodel en klimaatraamwerk is gericht op het creëren van waarde voor onze stakeholders.'

Altera wil een positieve bijdrage leveren aan een duurzame samenleving en een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid blijven vervullen. 'Daarom richten we ons ook op het goed doorvertalen van de SFDR en EU-taxonomie. We brengen intern de expertise bijeen via een werkgroep bestaande uit risk management, compliance, duurzaamheid en de CFO. Op die manier zijn alle relevante bedrijfsprocessen en perspectieven vertegenwoordigd.’

Eerder aan eisen voldoen

Door de juiste doorvertaling van de SFDR en taxonomie in het Investment Framework kan Altera ervoor zorgen dat de vastgoedportefeuille eerder aan de eisen voldoet dan de wet- en regelgeving voorschrijft. ‘En daar zijn we trots op’, beaamt Verstappen.

Meest duurzame woningsfonds

Altera belegt voor Nederlandse en buitenlandse institutionele beleggers en heeft meer dan drie miljard euro hoogwaardig en duurzaam vastgoed in eigendom. Het woningfonds vertegenwoordigt een waarde van 2,4 miljard euro, het winkelfonds 0,6 miljard.

Volgens het toonaangevende GRESB is het Altera woningfonds al drie jaar het meest duurzame woningfonds ter wereld. Ook het Altera winkelfonds doet het uitzonderlijk goed.

GRESB is een onafhankelijke benchmark die vastgoedfondsen en -portefeuilles over de wereld beoordeelt en vergelijkt op hun duurzaamheidsprestaties. ‘Deze hoge scores zijn een mooie bevestiging dat Altera haar voortrekkersrol vervult’, aldus Verstappen. Ook meet Altera haar resultaten op diverse niveaus en legt daarover verantwoording over af aan haar stakeholders.

Dit artikel is gesponsord door Altera.