Uitgebreide rol Peter Helfrich en Rikke Lykke binnen Patrizia

Patrizia heeft de regionale verantwoordelijkheden van Rikke Lykke en Peter Helfrich uitgebreid. Beiden zijn leden van de operationele raad van Patrizia.
Peter Helfrich, Patrizia