nieuws

Vlaardingen mag milieunorm bij woningbouw overschrijden

regios

Staatssecretaris Van Geel van VROM heeft de gemeente Vlaardingen toestemming gegeven woningen te bouwen in afwijking van de geluidsnormen.

Vlaardingen heeft met succes een beroep gedaan op de Experimentenwet Stad en Milieu. Door het besluit mag in het project de norm voor industrielawaai met maximaal 5 dB(A) worden overschreden. De gemeente moet deze overschrijding echter wel compenseren. Daarom zullen de nieuwe woningen, die komen in het project Rivierzone, onder meer extra worden geïsoleerd, zodat burenlawaai wordt voorkomen. Het besluit het project Rivierzone op deze manier te realiseren, is ingegeven door de wens de bestaande menging van functies te versterken en de leefkwaliteit te verbeteren. De Experimentenwet Stad en Milieu is bedoeld om onder strikte voorwaarden woningbouw mogelijk te maken op locaties waar verschillende milieunormen dat eigenlijk onmogelijk maken. Daarbij moeten nadelige effecten worden gecompenseerd. Vlaardingen is de derde en laatste gemeente die gebruik heeft gemaakt van de Experimentenwet Stad en Milieu, die per 1 januari 2004 werd beëindigd. Het verzoek van Vlaardingen is nog voor die datum ingediend. Eerder werd al goedkeuring verleend aan de zogenoemde stap-3 besluiten van Den Haag en Arnhem. Uit de evaluaties is gebleken dat gemeenten meestal binnen de bestaande regels oplossingen vinden en geen beroep hoeven te doen op het Rijk om van de regels te mogen afwijken. Tegelijk is duidelijk geworden dat de mogelijkheid om af te wijken van de milieueis een belangrijke stimulans is om aan de slag te gaan met lastige locaties. Na overleg met de Tweede Kamer is daarom het wetsvoorstel voor de Interimwet stad en milieubenadering opgesteld, dat alle gemeenten de mogelijkheid biedt om onder voorwaarden af te wijken van milieunormen. Dit wetsvoorstel is in februari voor advies aan de Raad van State toegezonden.

Reageer op dit artikel