nieuws

vastgoedpartijen vrijgepleit in sittard-geleen

regios

De bestuurders en topambtenaren in Sittard-Geleen zijn integer en van belangenverstrengeling – met name met vastgoedmarktpartijen als 3W, IBC/Stienstra en Vesteda – is geen sprake.

Dat zegt de onderzoekscommisie die in opdracht van waarnemend burgemeester Bronckers de afgelopen maanden de bestuurlijke gang van zaken in de gemeente heeft doorgelicht.Aanleiding voor het rapport Samenwerken in Vertrouwen was een afscheidsinterview in Dagblad De Limburger/ Limburgs Dagblad eind 2005 van burgemeester Wim Dijkstra. Hierin werd melding gemaakt van de ‘Zuid-Limburgse vriendenrepubliek’ en van vermeende afhankelijkheidsrelaties tussen topambtenaren en politiek van de gemeente Sittard-Geleen en marktpartijen, waaronder met name de Maastrichtse projectontwikkelaar 3W. Een en ander vormde aanleiding voor verdere berichtgeving in de pers. Justitie zag daarin reden voor een gesprek tussen oud-burgemeester Dijkstra en de rijksrecherche. De hoofdofficier van justitie heeft vervolgens met burgemeester Bronckers gesprokenen hem meegedeeld dat de rijksrecherche geen aanwijzingen heeft gevonden, die aanleiding zouden kunnen zijn voor een strafrechtelijk (voor)onderzoek. Wel gaf hij aan, dat er reden is nog eens goed naar procedures en processen te kijken voor gunning van projecten en financiële transacties, waarbij de gemeente is betrokken. Bronckers besloot daarom een extern onderzoek te laten uitvoeren naar bestaande regelgeving en het integriteitbewust toepassen daarvan. Het onderzoek werd uitgevoerd door drs I.W.L.A. Caminada, voorzitter (zelfstandig gevestigd interim-manager en organisatieadviseur, voorheen gemeentesecretaris van Almere en voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS), R. Ellermeijer RA partner en voorzitter van de sector lokale overheid bij Ernst & Young en prof. drs P.P. Kohnstamm (emeritus hoogleraar Vastgoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam).De commissie heeft twee complexe en vier kleinere dossiers voorgelegd gekregen. De belangrijkste was het dossier Zitterd Revisited realisatieovereenkomst Fase 1. Zitterd Revisited betreft de voorbereiding van een ontwikkelingsplan voor het centrum van Sittard, van de initiatieffase tot en met de vaststelling van de realisatieovereenkomst. Een ander belangrijk dossier met vastgoedimplicaties betrof de gang van zaken rond het stadion van voetbalclub Fortuna, inclusief de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan Bedrijvenstad Fortuna, om vestiging van Leeuwenborgh Opleidingen in een bedrijfspand van Emly in Bedrijvenstad Fortuna mogelijk te maken.Over Zitterd Revisited zegt de commissie onder meer: ‘Sittard-Geleen mag zich naar het oordeel van de commissie gelukkig prijzen, dat de combinatie 3W (Nico Eurlings en Ward Vleugels), Vesteda (Huub Smeets) en architect Jo Coenen gezamenlijk de kar trekt. De hele procedure van letter of intent tot realisatieovereenkomst is transparant vastgelegd.’ (-) ‘Zitterd Revisited is een project dat de commissie geen enkele aanleiding geeft tot inhoudelijke opmerkingen. De mate waarin de gemeente risico’s draagt, is niet onverantwoord. De commissie geeft wel aanbevelingen voor de organisatie van het bestuurlijke en ambtelijke proces, het vooraf helder krijgen van de gemeentelijkekaders en rollen en het vooraf vastleggen van spelregels. De commissie is van onjuiste verhoudingen tot marktpartijen niets gebleken.’ Ook over de gang van zaken rond het stadion van Fortuna komt de commissie tot een soortgelijke conclusie.De commissie besluit met de opmerking dat uit het onderzoek een duidelijk ander beeld naar voren is gekomen dan de beeldvorming, zoals die door het kranteninterview met oud-burgemeester Dijkstra is ontstaan. ‘De bestuurlijke en bestuurlijk-ambtelijke interactie behoeft in Sittard-Geleen inderdaad nadrukkelijk verbetering, maar de problematiek zit hem naar de mening van de commissie niet in een genetisch bepaalde Zuid-Limburgse cultuur, maar in de feitelijke interactie van diegenen die na de fusie de gemeente Sittard-Geleen zijn gaan besturen en leiden.’

Reageer op dit artikel