nieuws

ruimte voor ruimte in tweede fase

regios

De provincie Noord-Brabant, Grontmij en enkele andere private partijen hebben het contract aangaande de tweede fase van de publiek-private samenwerking (PPS) Ruimte voor Ruimte ondertekend.

Nu Ruimte voor Ruimte de tweede fase ingaat, komen er nieuwe kavels beschikbaar voor ontwikkeling. Daarnaast is de regeling verbreed en vallen ook oude agrarische gebouwen en andere ongewenste bebouwing in het buitengebied onder de regeling. Na deze tweede fase is Ruimte voor Ruimte in de provincie Noord-Brabant afgerond. In totaal is in het kader van Ruimte voor Ruimte zo’n 240 miljoen euro aan sloopsubsidies uitgekeerd en is de doelstelling, het uit de markt halen van 9 miljoen kilo fosfaat (voor de provincie Noord-Brabant), ruimschoots behaald. In de eerste fase, die begon in 2000, is zo’n 85 miljoen euro uitgekeerd aan sloopvergoedingen en zijn er in totaal 964 kavels in ontwikkeling genomen; 400 hiervan zijn al verkocht. In de tweede fase die nu begint, wordt naar verwachting 95 miljoen euro uitgekeerd aan sloopsubsidies. Er komen in de tweede fase zo’n 1100 kavels voor bebouwing beschikbaar. Nieuw is dat er nu tevens 600 kavels vrij komen in het kader van de ‘verbrede aanpak ruimte voor ruimte’: de regeling kan nu ook worden toegepast op bijvoorbeeld de sloop van oude agrarische bedrijfsgebouwen of andere ongewenste bebouwing in het buitengebied.De samenwerking heeft een sterke maatschappelijke doelstelling. Het streven is om het mestoverschot op het Brabantse platteland terug te dringen en om het buitengebied op duurzame wijze te herinrichten. Boeren met een intensief veehouderijbedrijf ontvangen van de rijksoverheid subsidie om hun bedrijf te beëindigen. Om te voorkomen dat na bedrijfsbeëindiging stallen leeg komen te staan en ongewenst gebruik ontstaat, biedt de provincie Noord-Brabant ze een sloopsubsidie aan. De provincie kan deze sloopsubsidies terugverdienen door kavels te verkopen voor woningbouw. Per 1000 m2 gesloopte stal mag de provincie één woningbouwkavel ontwikkelen. Gezien de omvang van de te slopen stallen in Noord-Brabant betekent dit een mogelijkheid tot 3000 extra woningkavels. De kavels zijn meestal gelegen aan de randen van dorpen en grenzen dus aan het buitengebied. Eventuele winst die wordt gemaakt (na aftrek van de kosten, waaronder de uitbetaalde sloopvergoedingen) vloeit voor 75 procent weer terug naar het platteland via het Reconstructiefonds van de provincie.

Reageer op dit artikel