nieuws

provincie stelt omgevingsplan zeeland vast

regios

Provinciale Staten hebben op 30 juni 2006 het Omgevingsplan Zeeland vastgesteld.

Na een voorbereidingstijd van drie jaar is het plan voor beleid en inrichting van Zeeland gereed en kan de provincie Zeeland met de uitvoering beginnen.Het Omgevingsplan Zeeland is opgesteld in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten, waterschappen en maatschappelijke en belangenorganisaties. In dit plan staan beleid en inrichting van Zeeland voor 2006-2012 beschreven met ruimtelijke ordening, water en milieu als dragende pijlers. De belangrijkste doelen zijn het faciliteren van de economische dynamiek, het bevorderen van de sociaal-culturele dynamiek en het versterken van de Zeeuwse kwaliteit. Met het vaststellen van het Omgevingsplan zijn het streekplan Zeeland, het milieubeleidsplan Groen Licht en het waterhuishoudingsplan Samen Slim met Water buiten werking gesteld.Verschillende amendementen als die voor het verruimen van de ontwikkelingsmogelijkheden voor glastuinbouwbedrijven en kleinschalige bedrijventerreinen en het bundelingsprincipe voor de woningbouw op Schouwen-Duiveland zijn aangenomen. Enkele amendementen, zoals de beperking van vestiging van winkels in het Zeeuws Evenementen Platform en het aanscherpen van de regels voor hoogbouw, haalden geen meerderheid.Belangrijke projecten zijn de gebiedsgerichte projecten, zoals het Perkpolder en het programma voor West Zeeuws-Vlaanderen met het deelproject Waterdunen. Verder zal de provincie snel aan de gang gaan met de ontwikkelingsmogelijkheden in de deltawateren. Ook de verdere ontwikkeling van de havengebieden en het uitwerken van het milieukader voor de havens staan hoog op de agenda.

Reageer op dit artikel