nieuws

Vastgoedbibliotheek: Pas verschenen

Loopbaan

Maandelijks verschijnen nieuwe publicaties in de Vastgoedbibliotheek van de Amsterdam School of Real Estate (Asre). Hier een greep uit de meest recente publicaties.

Vastgoedbibliotheek: Pas verschenen

Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things. De huurprijs nader verklaard. Een onderzoek naar de invloed van woonomgevingskenmerken

Joost Bruijsten

Een onderzoek naar de invloed van fysieke en functionele woonomgevingskenmerken als de nabijheid van openbaar groen, recreatief binnenwater, supermarkten en treinstations op de huurprijs voor woningen per m2 per maand in vier Nederlandse grootstedelijke agglomeraties, Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De analyse is uitgevoerd op de Nederlandse vrije sector huurwoningmarkt tussen 2006 en 2016. Algemene conclusies zijn niet te trekken, omdat elke sub-markt eigen inwoners heeft met eigen voorkeuren voor de keuze van de woonomgeving. Voor Amsterdam heeft de nabijheid van openbaar groen een positieve invloed op de huurprijs. Voor Amsterdam en Den Haag de nabijheid van supermarkten. Voor Den Haag en Utrecht geldt dit voor de nabijheid van water. De locatie van treinstation en de daarmee gepaarde overlast heeft alleen in Amsterdam een positieve invloed, maar in Den Haag een negatieve op de huurprijs per m2.
Scriptie in het kader van de MRE-opleiding, jaargang 2015-2017, aan de Amsterdam School of Real Estate.

Reële opties in taxaties. Worden reële opties in taxaties van potentiële transformatieprojecten onderkend en op welke manier gebeurt dit dan?

Sander Hoeke

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er door gebruik van de reële optietheorie bij vastgoedinvesteringsbeslissingen een meerwaarde kan worden gecreëerd, maar dat de traditionele vastgoedwaarderingsmodellen hier eigenlijk onvoldoende rekening mee kunnen houden. Onzekerheid en flexibiliteit zijn van invloed op de verwachtingswaarde van de reële optie en als die op de juiste manier wordt berekend, kan dit invloed hebben op de waardebepaling op het moment van de investeringsbeslissing. Traditionele waarderingsmodellen houden onvoldoende rekening met onzekerheid en flexibiliteit. Deze scriptie onderzoekt of in de taxatiepraktijk deze opvattingen ingang vinden en of er bij een waardebepaling rekening wordt gehouden met reële opties. Uit een enquête onder 72 taxateurs blijkt dat taxateurs wel degelijk rekening houden met reële opties en deze onderkennen in taxaties, maar dat dit op basis van de gekozen waarderingsmethodiek, de visie op enkele voorbeeldcasussen, de opbouw van een taxatie van een potentieel transformatieproject bij voorkeur gebeurt door middel van een traditionele waarderingsmethodiek en dat opties niet expliciet worden berekend maar eerder in het aanvangsrendement of in de disconteringsvoet de potentie wordt verstopt. Een andere conclusie is dat bij een deel van de taxateurs de visie op vastgoed wordt beperkt door basale vastgoedkennis en dat de kennis van financiële rekenkunde waartoe de optietheorie behoort, beperkt aanwezig is. Vervolgonderzoek is nodig.
Scriptie in het kader van de MRE-opleiding, jaargang 2015-2017, aan de Amsterdam School of Real Estate.

Meer informatie:
www.vastgoedbibliotheek.nl
Deze website is onder deel van de website van de Amsterdam School of Real Estate. In de rubriek Nieuwe Titels staat een selectie uit de literatuur database van de Amsterdam School of Real Estate.

Deze rubriek verscheen in Vastgoedmarkt van april 2018.

Reageer op dit artikel