nieuws

Subsidie verhuurders bij huisvesting vluchtelingen

Geen categorie

Het Rijk gaat de realisering van extra huisvesting voor 14.000 vergunninghouders stimuleren met een subsidieregeling voor verhuurders. Het gaat om sobere, kleinschalige voorzieningen bovenop de bestaande woningvoorraad.

Subsidie verhuurders bij huisvesting vluchtelingen

Daarnaast mogen woningcorporaties anders dan nu het geval is meer taken op zich nemen. Dat schrijft minister Blok (Wonen) in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij onder andere het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom nader toelicht. Dit akkoord heeft het kabinet gesloten met provincies en gemeenten.

Voor de (ver)bouw van gebouwen en woningen stelt het Rijk een bijdrage in de kosten van 6.250 euro per vergunninghouder beschikbaar. Voorwaarde is dat er per voorziening tenminste vier mensen samenwonen – wat leidt tot besparingen op de bijstand – en er geen recht op huurtoeslag ontstaat. De regeling geldt voor huisvesting die na 1 december wordt gerealiseerd en staat open voor alle verhuurders.

Met het oog op de huisvesting van vergunninghouders mogen corporaties ook actief zijn in panden die zij niet zelf in eigendom hebben. De eerder door minister Blok aangekondigde experimenteermaatregel, waardoor corporaties in dergelijke panden diensten mogen aanbieden, wordt per 1 december dit jaar van kracht. Het gaat dan onder andere om het bijhouden van de administratie, het schoonmaken van collectieve ruimten en huismeesterwerkzaamheden.

Aanvullend daarop is in het bestuursakkoord afgesproken dat minister Blok een wetswijziging voorbereidt waardoor corporaties voor de huisvesting van vergunninghouders ook panden van derden mogen doorverhuren en verbouwen. Voorwaarde is dat de gemeente daar ook behoefte aan heeft en de Autoriteit Woningcorporaties ermee instemt. De corporatie mag per vergunninghouder maximaal 10.000 euro investeren.

Het kabinet wil met deze maatregelen de doorstroming van vergunninghouders uit de asielopvang versnellen zonder dat dit zorgt voor verdringing van reguliere woningzoekenden in de sociale huursector. Minister Blok heeft verder een geactualiseerde lijst met leegstaand Rijksvastgoed gepubliceerd. Het Rijksvastgoedbedrijf stelt deze panden voor langdurige verhuur (tien jaar) beschikbaar aan gemeenten voor het realiseren van huisvesting voor vergunninghouders.

Voor 10.000 asielzoekers met een verblijfsstatus beloven overheden ook huisvesting te regelen. De opvang en huisvesting wordt evenredig over Nederland verdeeld. Elke provincie moet zorgen voor 2.500 noodopvangplekken. De overeengekomen huisvesting voor 24.000 asielzoekers is echter nog niet afdoende. Op grond van het aantal vluchtelingen in 2015 en 2016 en het huidige gebrek aan opvangplekken in asielzoekerscentra is de komende anderhalf jaar naar schatting huisvesting nodig voor in totaal 50.000 asielzoekers.

Reageer op dit artikel