nieuws

Solvabiliteit woningcorporaties holt achteruit

Geen categorie

In 2012 is de sectorbrede solvabiliteit van woningcorporaties gedaald van 27,7 procent in 2011 naar 25 procent. De oorzaak is een afname van het eigen vermogen van de sector met 1,8 miljard euro en een toename van het balanstotaal met 0,5 miljard euro.

Dit blijkt uit het Sectorbeeld 2013 [PDF] dat het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) zojuist heeft gepubliceerd. In het rapport signaleert CFV diverse financiële risico’s voor de corporatiesector. ‘Die risico’s zijn voor ons aanleiding om de ondergrens voor de sectorbrede solvabiliteit te verhogen van 20 naar 22,5 procent’, aldus CFV-directeur Daphne Braal.

Wat die risico’s zijn, blijkt onder meer uit de grote mutaties die zich in de volkshuisvestelijke exploitatiewaarde hebben voorgedaan in 2012. De waarde van de bestaande voorraad is per saldo gedaald met 2 miljard euro blijkt uit het CFV-rapport. Deze daling is veroorzaakt door de verhuurdersheffing (-18,4 miljard euro), die deels wordt gecompenseerd doordat corporaties bij de bepaling van de bedrijfswaarde zijn uitgegaan van een hogere levensduur (+3,5 miljard euro), hogere huurstijgingen (+7,5 miljard euro) en lagere lasten (+5,5 miljard euro).

De toezichthouder vraagt zich af of de corporatiesector alle voorgenomen maatregelen om de kasstromen te verbeteren en de kostenbesparingen wel weten te realiseren. ‘De tijd moet uitwijzen of het corporaties voldoende lukt de voorgenomen beheersing van de bedrijfs- en onderhoudslasten waar te maken.’ Ook calculeren corporaties stijgende huurinkomsten in. De betaalbaarheid van huren kan echter onder druk komen te staan. Ook bij een lage inflatie wordt het moeilijker om hogere huurinkomsten te realiseren.

Bovendien baart de invloed van een eventuele rentestijging het CFV zorgen bij de huidige lage rentestand. Daarnaast ziet het CFV het verschil tussen marktwaarde en volkshuisvestelijke exploitatiewaarde van het bezit kleiner worden, waardoor de waardepotentie afneemt. Als laatste zijn er zwakke corporaties die mogelijk met een saneringsbijdrage van andere corporaties hun solvabiliteit moeten verbeteren.

Reageer op dit artikel