nieuws

vng wil veranderingen in nieuwe huurbeleid

Geen categorie

In een brief aan de Tweede Kamer dringt de VNG er op aan om een aantal scherpe kanten van het nieuwe huurbeleid te verzachten.

‘Wij pleiten ervoor om woningen – die nieuw door woningcorporaties worden gebouwd en bestemd zijn voor de verhuur – de eerste tien jaar niet te liberaliseren zonder goedkeuring van de betreffende gemeente.’De uitwerkingsvoorstellen over het toekomstig huurbeleid stemmen de VNG niet gerust. Inmiddels is van een groot aantal gemeenten bekend wat de gevolgen zullen zijn van de nieuwe huurgrenzen op basis van de WOZ-waarde 2003. Het blijkt dat in sommige gemeenten een verslechtering in vergelijking met eerdere berekeningen is opgetreden. De VNG constateert verder dat er van de Heffingswet een verkeerde prikkel uitgaat. ‘Deze wordt op dit moment geheven op basis van de WOZ-waarden, en niet op basis van het vermogen van de corporatie. De Heffingswet noodzaakt corporaties in sommige gebieden over te gaan tot liberalisatie, ongeacht of dit gewenst is of niet. De minister stelt dat corporaties vrijwillig kunnen afzien van liberalisatie. De Heffingswet maakt hen dit echter in sommige gevallen onmogelijk. De hoogste WOZ-waarden liggen vooral in de regiogemeenten en in de populaire buurten van steden. De verhuurders in de regiogemeenten en in steden waar krapte heerst op de woningmarkt zullen verhoudingsgewijs dan ook meer moeten meebetalen aan de huurtoeslag. Daarmee dreigen juist in dit soort gebieden de huren fors hoger te worden. De noodzakelijke vernieuwing van wijken, de investering in leefbaarheid en sociale nieuwbouw komt daar door de heffing onder druk te staan. Volgens de VNG werkt het huurbeleid hiermee contrair aan de breed gedragen doelstelling om tot een betere spreiding tussen randgemeenten en stad te komen.

Reageer op dit artikel