nieuws

Stijging personeelskosten corporaties goed verklaarbaar

Geen categorie

De stijging van personeelskosten bij woningcorporaties is goed verklaarbaar.

Dit blijkt uit een onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC) in opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties.Uit gegevens van Aedes en uit een onderzoek van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting was eerder gebleken dat de personeelslasten van corporaties in 2002 met ruim 10 procent zijn gestegen. Aedes heeft daarop PwC verzocht te onderzoeken waar die forse stijging vandaan komt. Hierbij is gekeken naar de ontwikkeling van de personeelslasten over de afgelopen vier jaar.De stijging van personeelslasten was 9,59 procent in 2001 (in vergelijking met 2000), 10,82 procent in 2002 en 8,41 procent in 2003 (exclusief een eenmalige extra storting in het pensioenfonds). Meer personeel in dienst en hogere salarisschalen lijken verantwoordelijk voor de stijging van de personeelslasten. Ook de reguliere CAO-verhogingen zorgen voor een toename. Veel corporaties fuseren. Aedes geeft aan dat daarbij de uitstroom van boventallig personeel langzamer gaat dan nieuw, en anders gekwalificeerd personeel aantrekken. In sociale plannen bij fusies wordt vaak aangegeven dat er geen ontslagen mogen vallen. Tegelijkertijd nemen corporaties hoger gekwalificeerd personeel aan: het werkgebied van corporaties is in de afgelopen jaren enorm verbreed en bovendien maken ze een kwaliteitsslag. Dit is een mogelijke verklaring van de toename van formatieplaatsen. Deze toename is gemiddeld 4,8 procent voor de onderzochte corporaties. Als die toename buiten beschouwing blijft, dan is de stijging van personeelslasten vrijwel geheel conform de CAO-stijging. Die is gemiddeld ruim 4 procent per jaar. Het toegenomen gebruik van hogere salarisschalen kan volgens Aedes worden veroorzaakt door de aanname van hoger gekwalificeerd personeel. Er worden door corporaties specialismen ‘in huis’ gehaald voor werkzaamheden die voorheen werden uitbesteed.Aedes zal de toename van de formatie en het gebruik van hogere salarisschalen nader onderzoeken.     

Reageer op dit artikel