nieuws

regeling saldering luchtkwaliteit in werking

Geen categorie

Op 17 maart 2006 is de Regeling saldering luchtkwaliteit 2005 in werking getreden.

Dit is de uitwerking van het Besluit luchtkwaliteit 2005. Saldering is de mogelijkheid om ruimtelijke plannen uit te voeren in gebieden waar te veel fijnstof en stikstofdioxide in de lucht zit. Het gaat daarbij ook om plannen die de luchtkwaliteit ter plekke iets kunnen verslechteren, maar in een groter gebied per saldo verbeteren. Overheden moeten in de nabijheid van een project salderen en de maatregelen die de luchtkwaliteit in het grotere gebied per saldo verbeteren, zo veel mogelijk tegelijkertijd met het project realiseren. De regeling stelt eisen aan gemeenten en provincies om ruimtelijke besluiten goed te onderbouwen en te motiveren. Ze zijn ontleend aan de Kamerbrief over saldering van 20 juli 2005. Zo bevat de regeling zowel zogenoemde ‘inhoudsvereisten’ (artikel 6) als ‘motiveringseisen’ (artikel 7). Overheden moeten bij hun ruimtelijke besluiten aangeven hoe ze rekening houden met mensen voor wie de luchtkwaliteit verslechtert. Uitgangspunt is dat dit aantal afneemt. Zo niet, dan moeten overheden hun besluit extra goed motiveren. Staatssecretaris Van Geel heeft het concept van de regeling op 19 december 2005 voorgelegd aan de Tweede Kamer. Op 23 februari 2006 heeft de vaste Kamercommissie voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) ingestemd met de regeling. Vooraf stelde deze commissie 55 schriftelijke vragen over de regeling.

Reageer op dit artikel