nieuws

Planbureaus over Nota Ruimte: waardering en kritiek

Geen categorie

De nuchterheid van de Nota Ruimte lijkt een realistisch antwoord op de complexe ruimtelijke en maatschappelijke werkelijkheid die zich op langere termijn aandient.

Maar de nota hinkt ook op twee gedachten, vooral als het gaat om de taakverdeling tussen rijk en lagere overheden en sturen op consumentenvoorkeuren.Dat stellen de planbureaus Centraal Planbureau, Ruimtelijk Planbureau en Sociaal en Cultureel Planbureau na een uitgebreide bestudering van de Nota Ruimte van minister Dekker van VROM. Toch hebben de planbureaus ook kritiek op de nota. Dit blijkt uit de ‘ex ante toets’ waaraan zij op verzoek van VROM de nota hebben onderworpen.De planbureaus plaatsen twee kritische kanttekeningen bij de gekozen rol van de overheid. Ten eerste: voor welke rol van de overheid in het ruimtelijk beleid kiest de regering? Moet de overheid vooral sturend zijn of moet zij vooral uitgaan van consumentenvoorkeuren? Het kabinet lijkt hierin nog geen eenduidige keuze te maken, stellen de planbureaus. Zo wenst het kabinet in de Randstad nadrukkelijk zelf de nieuwe bouwlocaties aan te wijzen, terwijl zij in de rest van het land meer vrijheden biedt aan de lokale overheden. ‘Dit hinken op twee gedachten kan problemen geven, met name in geval van Almere.’ De planbureaus achten de voorgestelde forse uitbreiding van Almere ‘kwetsbaar’ omdat dit niet overeenkomt met de consumentenvoorkeuren. ‘De behoefte aan grote bouwlocaties onder burgers is tegenwoordig gering. Bovendien mogen tegelijkertijd andere gemeenten meer nieuwe woningen bouwen.’ Ten tweede vragen de planbureaus zich af wat de rol is van de rijksoverheid ten opzichte van de lokale overheden. De regering kiest hier nadrukkelijk voor decentralisatie. Deze aanpak biedt goede mogelijkheden om in te spelen op lokale voorkeuren en omstandigheden. Belangrijk is echter dat er goede prikkels voor samenwerking tussen gemeenten tot stand komen. Tegelijkertijd trekt de regering de lijn van decentralisatie in haar nota onvoldoende door, vinden de planbureaus.

Reageer op dit artikel