nieuws

planbureaus: afname bevolkingsgroei biedt ruimte

Geen categorie

De nu nog toenemende druk op de fysieke leefomgeving vlakt na 2020 naar verwachting af.

Dit komt vooral doordat de bevolking dan minder snel zal groeien. Hierdoor neemt de extra ruimtevraag voor wonen, werken en mobiliteit af. Zo stijgt de vraag naar ruimte voor bedrijventerreinen tot 2020 weliswaar nog met zo’n 10 tot 35 procent, maar na 2020 zal de uitbreidingsvraag naar verwachting wegvallen. Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit de studie Welvaart en leefomgeving, een scenariostudie voor Nederland in 2040, die het Centraal Planbureau, het Milieu- en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau vrijdag hebben uitgebracht. In de studie brengen de planbureaus in kaart hoe Nederland zich tot 2040 ruimtelijk zal ontwikkelen. In bepaalde wijken, vooral in de grote steden, wordt een toename van de sociale en leefbaarheidsproblemen verwacht, met mogelijk een maatschappelijke tweedeling en ruimtelijke segregade tot gevolg. In steden zullen veel laagopgeleide immigranten overblijven, onder meer door de goedkope woningvoorraad. Tegelijkertijd zet de trend zich voort dat modale gezinnen naar de omliggende groenstedelijke gemeenten verhuizen, omdat ze daar een aantrekkelijker woonmilieu vinden. Zo’n eenzijdige samenstelling van de stadsbevolking heeft gevolgen voor de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Bij een geringe bevolkingsgroei is leegstand van woningen in bepaalde wijken te verwachten. Het beleid zal zich daarom meer moeten richten op herstructurering en op de kwaliteit van die woningen. De ruimtevraag concentreert zich vooral in de Randstad, waar behoefte blijft bestaan aan nieuwe woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. Daarnaast is in de Randstad een flinke vraag naar recreatiegroen te verwachten. Ook congestie blijft vooral een Randstedelijk probleem van bereikbaarheid van de vier grote steden. De behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen blijft in alle scenario’s achter bij de huidige trend. Het zijn vooral de omslag in de groei van de beroepsbevolking en de verdienstelijking van de economie die ervoor zorgen dat de behoefte aan bedrijventerreinen en kantoren afneemt. Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen wordt daardoor urgenter. Als de uitbreidingsvraag geheel wegvalt, komt er een moment waarop de maatschappelijke baten van nieuwe terreinen niet meer opwegen tegen het risico van toekomstige leegstand en verpaupering.

Reageer op dit artikel