nieuws

Nieuwe aanbestedingsregels in werking

Geen categorie

Per 15 augustus zijn de nieuwe aanbestedingsregels, het Aanbestedingsreglement Werken 2004 in werking getreden.

Het is een van de maatregelen van het kabinet in reactie op de bouwfraude. Dat schrijft minister Dekker van VROM aan de Tweede Kamer. Door het samenvoegen van de twee bestaande reglementen wordt het voor de gebruiker eenvoudiger om de verschillen tussen Europees en niet-Europees aanbesteden te zien. Omdat ook procedures volledig zijn uitgeschreven, krijgen de opdrachtgevers en de bouwwereld een instrument in handen dat minder kosten met zich meebrengt. De belangrijkste wijzigingen zijn dat bij inschrijving op een aanbesteding alle ‘enveloppen’ van de indieners worden geopend en dat de bewijslast bij een ‘niet- passende aanbieding’ wordt omgekeerd. Verder moet er een door een bestuurder ondertekende verklaring zijn waarin staat dat de Mededingingswet niet is overtreden en komt de rekenvergoeding te vervallen. Het ARW 2004 is opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordigers van meerdere publieke opdrachtgevers, zoals de vier bouwdepartementen (VROM, Verkeer & Waterstaat, Defensie, Landbouw), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW) en enkele grote gemeenten. Over het concept is gesproken met een delegatie van het AVBB en er is een aantal suggesties van die kant overgenomen. In de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid is het ARW genoemd als een snelle en praktische verbetering van de eigen ‘inkoopvoorwaarden’ van de rijksoverheid. Daarnaast werkt het ministerie van EZ aan een geheel nieuw en integraal juridisch kader voor alle aanbestedingen voor alle overheidsdiensten. Dit moet in 2006 worden ingevoerd.     

Reageer op dit artikel