nieuws

ministerraad stemt in met omgevingsvergunning

Geen categorie

De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker van VROM en staatssecretaris Van der Laan van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met het wetsvoorstel Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Met het wetsvoorstel wordt de aanvraag voor bouw- en milieugerelateerde vergunningen vereenvoudigd en wordt de tijd die voor de vergunningverlening nodig is, verkort. In het voorstel is daartoe een uniforme regeling voor de zogenoemde omgevingsvergunning opgenomen. Deze nieuwe vergunning leidt tot een reductie van de administratieve lasten voor bedrijf en burger (ongeveer 33 miljoen euro) en na aanloopkosten tot een reductie van de bestuurslasten voor gemeenten en provincies. De nieuwe vergunning voegt de toestemmingen samen die nodig zijn als een burger of een bedrijf op een bepaalde plek iets wil gaan slopen, (ver)bouwen of gaan gebruiken. Het wetsvoorstel integreert daartoe 25 vergunning-, ontheffing- en andere toestemmingstelsels tot één omgevingsvergunning. Het gaat hierbij niet alleen om vergunningstelsels in rijksregelingen, zoals de milieuvergunning, bouwvergunning en monumentenvergunning, maar ook om vergunningstelsels in provinciale- en gemeentelijke verordeningen. In de meeste gevallen doorloopt de aanvraag de reguliere procedure, die maximaal acht weken duurt (eenmaal te verlengen met zes weken). Bij de meer complexe aanvragen duurt de procedure maximaal zes maanden (eenmaal te verlengen met zes weken). Bij de reguliere procedure is sprake van een fatale termijn, wat betekent dat de vergunning na afloop van deze termijn van rechtswege is verleend. De uitgebreide procedure kent geen fatale termijn.Het is de bedoeling het wetsvoorstel medio 2006 aan de Tweede Kamer aan te bieden, zodat het uiterlijk in 2008 in werking kan treden.

Reageer op dit artikel