nieuws

Ministerraad komt met aanvulling op wetsvoorstel WRO

Geen categorie

De ministerraad heeft op voorstel van minister Sybilla Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een aanvulling op het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet ruimtelijke ordening.

Aan het wetsvoorstel wordt een nieuwe regeling toegevoegd om sneller te kunnen bouwen; het zogenoemde projectbesluit. Daarnaast kan de gemeenteraad voortaan op eenvoudige wijze het bestemmingsplan met tien jaar verlengen. Er volgt een financiële sanctie als de gemeenteraad deze termijn laat verlopen. De Tweede Kamer en verschillende organisaties en instanties hebben de minister de afgelopen maanden hun visie gegeven op het vorig jaar ingediende voorstel voor een nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Om de werkbaarheid in de praktijk van onderdelen van het wetsvoorstel te bevorderen, is besloten het wetsvoorstel aan te vullen met een projectbesluit. Daarmee versnelt de besluitvorming over het ontwikkelen van bouwlocaties. Het projectbesluit maakt het ook mogelijk de besluitvorming bij projecten te faseren. Bouwvergunningen kunnen aldus voor projecten of delen daarvan worden afgegeven zonder eerst te moeten wachten op een wijziging van het bestemmingsplan. Daarnaast zijn prikkels opgenomen om het projectbesluit om te zetten in een aanpassing van het bestemmingsplan. Leges kunnen dan niet meer worden geïnd. Het wordt eenvoudiger om het projectbesluit om te zetten naar een nieuw bestemmingsplan. Tegen het projectbesluit staat beroep bij de rechter open.De ministerraad heeft vastgesteld dat het oorspronkelijke wetsvoorstel op een aantal onderdelen kon worden vereenvoudigd. Uitgangspunt blijft dat het bestemmingsplan, in het wetsvoorstel verplicht voor het hele gemeentelijk grondgebied, actueel moet zijn en moet aangeven welk gebruik van grond en bouwwerken wel en niet is toegestaan. Dit biedt duidelijkheid, niet alleen voor het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, maar ook voor burgers.

Reageer op dit artikel