nieuws

Minister Dekker: woonbeleid blijft van lidstaten EU

Geen categorie

Het woonbeleid is en blijft de verantwoordelijkheid van de individuele lidstaten van de Europese Unie.

Dit zei minister Dekker gisteren bij de opening van een tweedaagse Europese bijeenkomst over wonen in Rotterdam.De minister wees wel op de samenhang met andere Europese beleidsterreinen. Juist omdat wonen niet tot het mandaat van de EU behoort, moeten we alert zijn op EU-regelgeving in ander verband die voor het woonbeleid van belang is. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de Richtlijn Bouwproducten. Zij bepleitte regelmatige agendering van het thema EU-regelgeving op toekomstige soortgelijke bijeenkomsten.De minister onderstreepte meer specifiek de grote verantwoordelijkheid die de lidstaten hebben bij duurzame renovatie van hoogbouw en van de omliggende gebieden. Vooral de onderhoudssituatie van flatgebouwen in de nieuwe lidstaten en toetredingslanden is slecht. Een integrale aanpak, beter beheer en financiële middelen zijn nodig. De mogelijkheden van financiering door EU-structuurfondsen is uitgesloten, aangezien wonen niet tot het mandaat van de EU behoort. Er moeten dus interne en andere externe financieringsbronnen worden gezocht.Om de problematiek het hoofd te bieden, pleitte minister Dekker voor informatie-uitwisseling en onderlinge samenwerking tussen de landen. Zij gaf aan te willen helpen bij de oprichting van publiek-private samenwerkingsverbanden om concrete renovatieprojecten in de nieuwe lidstaten op te zetten. In de nieuwe lidstaten is het aandeel hoogbouw in de totale woningvoorraad tweemaal zo groot als in de oude. Hoogbouwflats werden in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw in grote mate gebouwd. Grote hoeveelheden maatschappelijk kapitaal zijn daar in vertegenwoordigd. Hoogbouw biedt in Europa huisvesting aan ruim 40 miljoen mensen.     

Reageer op dit artikel