nieuws

LNV: gemeenten en provincies eerstverantwoordelijk voor landelijk gebied

Geen categorie

Provincies moeten in de toekomst eerstverantwoordelijk worden voor de realisering van rijks- en provinciale doelen om het landelijk gebied in te richten en te beheren.

Samen met gemeenten, waterschappen, burgers en hun organisaties zorgen zij voor de realisering hiervan. Het rijk moet zich strikt beperken tot de hoofdlijnen van het beleid. Het rijk hoort in de regio niet meer samen met de provincie in één vergaderzaal te zitten met maatschappelijke organisaties, ondernemers en burgers. Ofwel: de provincie doet het, geen rijkspottenkijker naast de provincie. Dat schrijft de Raad voor het Landelijk Gebied in zijn advies ‘Platteland aan het stuur’ dat op 8 april 2004 aan minister Veerman is aangeboden. De raad adviseert de minister van LNV in gebiedsgerichte projecten belemmeringen weg te nemen die voortvloeien uit de vaak starre nationale regelgeving. Dat geldt voor onderwerpen als varkensvrije zones, stank en ammoniak, de Ecologische Hoofdstructuur en de nitraatrichtlijn. In de zienswijze van de raad houdt de rijksoverheid zich te veel tot in details bezig met de inrichting van het landelijk gebied, terwijl zij zich zou moeten beperken tot het formuleren van criteria waaraan andere overheden en de samenleving zouden moeten voldoen. Het is aan provincies om samen met gemeenten het landelijk gebied verder in te richten.

Reageer op dit artikel